Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Máj 2023
Nájomná zmluva
159/2023
2 000,00 € gd-Team, a.s. Mesto Nová Baňa
5. Máj 2023
ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY
157/2023
Doplnená
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Nová Baňa
5. Máj 2023
Nájomná zmluva
158/2023
350,00 € Tristone Flowtech Slovakia, s.r.o. Mesto Nová Baňa
3. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 27/4/2021 zo dňa 15.03.2021 a jej Dodatku č. 1 uzatvorený medzi zmluvnými stranami
152/2023
973,00 € MUDr. Katarína Tužinská, s.r.o. Mesto Nová Baňa
3. Máj 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
155/2023
0,00 € Homolová Katarína Mesto Nová Baňa
3. Máj 2023
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 3/4/2012 zo dňa 8.11.2012a jej Dodatkom č.1, č.2 ,č.3, č. 4 uzatvorený medzi zmluvnými stranami
153/2023
631,00 € Centrum poradenstva a prevencie Mesto Nová Baňa
3. Máj 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
154/2023
0,00 € Zaťková Oľga, rod. Suchá Mesto Nová Baňa
2. Máj 2023
K ú p n a z m l u v a 15/p/2023
150/2023
4 490,00 € Cecília Tóthová, rod. Baculíková Mesto Nová Baňa
2. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č.: SZ/NOBA/2023/1
151/2023
1 708,80 € Ing. Marcel Kurčík - TRIONYX Mesto Nová Baňa
28. Apríl 2023
D o h o d a o s k o n č e n í n á j m u Nájomnej zmluvy č. 18/2022/P zo dňa 19.05.2022
147/2023
0,00 € Mgr. Lýdia Kováčová Ferdinandová Mesto Nová Baňa
28. Apríl 2023
Darovacia zmluva
149/2023
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Mesto Nová Baňa
28. Apríl 2023
ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY
148/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Nová Baňa
26. Apríl 2023
ÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV 0 ZAMESTNANIE POČAS PROJEKTU / PROGRAMU
144/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Nová Baňa
26. Apríl 2023
ZMLUVA č. 0186/2023 o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií
146/2023
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Nová Baňa
26. Apríl 2023
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY NEREGULOVANÁ
145/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Mesto Nová Baňa
24. Apríl 2023
Zmluva o zverení správy majetku mesta Nová Baňa č. 2/2023
141/2023
58 657,42 € Základná umelecká škola Nová Baňa Mesto Nová Baňa
24. Apríl 2023
Príloha č.11 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Orovnica uzatvorenej dňa 17.12.2013
142/2023
240,00 € Obec Orovnica Mesto Nová Baňa
21. Apríl 2023
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA č. VP/23/00179/004
140/2023
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nová Baňa
21. Apríl 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 67/18/2023
139/2023
1 729,34 € GARANCIA SERVIS GROUP, s.r.o. Mesto Nová Baňa
19. Apríl 2023
DOHODA č. GR2023006 O SPOLUPRÁCI
138/2023
0,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON Mesto Nová Baňa