Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2023
ZMLUVA č. 0186/2023 o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií
146/2023
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Nová Baňa
26. Apríl 2023
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY NEREGULOVANÁ
145/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Mesto Nová Baňa
24. Apríl 2023
Zmluva o zverení správy majetku mesta Nová Baňa č. 2/2023
141/2023
58 657,42 € Základná umelecká škola Nová Baňa Mesto Nová Baňa
24. Apríl 2023
Príloha č.11 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Orovnica uzatvorenej dňa 17.12.2013
142/2023
240,00 € Obec Orovnica Mesto Nová Baňa
21. Apríl 2023
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA č. VP/23/00179/004
140/2023
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nová Baňa
21. Apríl 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 67/18/2023
139/2023
1 729,34 € GARANCIA SERVIS GROUP, s.r.o. Mesto Nová Baňa
19. Apríl 2023
DOHODA č. GR2023006 O SPOLUPRÁCI
138/2023
0,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON Mesto Nová Baňa
19. Apríl 2023
DOHODA 23/27/054/315 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znevýhodnených uchád
137/2023
Doplnená
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Mesto Nová Baňa
14. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
135/2023
100,00 € Mesto Šahy Mesto Nová Baňa
14. Apríl 2023
Zmluva o prenájme reklamnej plochy R10 2023
136/2023
40,00 € OPTIMA - KDK s.r.o. Mesto Nová Baňa
11. Apríl 2023
ZMLUVA o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č, M/9000826/2205/2022
134/2023
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Nová Baňa
11. Apríl 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
133/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Mesto Nová Baňa
5. Apríl 2023
K ú p n a z m l u v a 13/p/2023
132/2023
370,00 € Anton Šimonek Mesto Nová Baňa
5. Apríl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 16/2023
131/2023
149,02 € OPTIMA - KDK s.r.o. Mesto Nová Baňa
31. Marec 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 21/6/2023
129/2023
9,00 € TANEČNO-ŠPORTOVÝ KLUB TIFFANY NOVÁ BAŇA Mesto Nová Baňa
31. Marec 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 60/6/2023
128/2023
Doplnená
4 260,18 € Drahoslava Bulíková Mesto Nová Baňa
31. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 17/16/20212 zo dňa 31. 01. 2012 uzatvorený medzi zmluvnými stranami
130/2023
1,00 € Materské centrum GAŠPARKO Mesto Nová Baňa
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
125/2023
0,00 € TETIANA UTYTSKYKH Mesto Nová Baňa
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
127/2023
0,00 € ANNA KNIGAVKO Mesto Nová Baňa
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
124/2023
0,00 € VIKTORIA DOMETSKA Mesto Nová Baňa