Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí záhradníckeho materiálu – Považská 20, KE
V/2022/17
250,00 € Bytový podnik mesta Košice s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
26. Máj 2022
Zmluva o úprave vzťahov pro prenechaní verejnej zelene do dočasného užívania pre stavbu : „Trasovanie NN prípojky na Pasteurovom nám. č. 4, Košice“
V/2022/13
0,00 € Bc. Tomáš Lehotai Správa mestskej zelene v Košiciach
26. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí záhradníckeho materiálu – Markušova 15, KE
V/2022/18
250,00 € PIDES s.r.o. Košice Správa mestskej zelene v Košiciach
24. Máj 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
V/2022/12
0,00 € ASO VENDING s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
24. Máj 2022
Dodatok č. 8 k zmluve č. 2010000240 (2022001130) o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy zo dňa 25.03.2010
V/2022/11
0,00 € Mesto Košice Správa mestskej zelene v Košiciach
19. Máj 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme bytu zo dňa 28.06.2021
V/2022/10
0,00 € Ing. Marcela Králová Správa mestskej zelene v Košiciach
19. Máj 2022
Dohoda o vzájomnom plnení
V/2022/9
0,00 € Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach Správa mestskej zelene v Košiciach
18. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 168/K/22
168/K/22
383,16 € Alexandra Švancarová Správa mestskej zelene v Košiciach
18. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 169/K/22
169/K/22
153,26 € Beáta Výrostková Správa mestskej zelene v Košiciach
18. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 164/K/22
164/K/22
153,26 € Július Bodnár Správa mestskej zelene v Košiciach
18. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 170/K/22
170/K/22
0,00 € Viera Šutorová Správa mestskej zelene v Košiciach
13. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 160/K/22
160/K/22
0,00 € Ján Husovský Správa mestskej zelene v Košiciach
13. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 166/K/22
166/K/22
383,16 € Ján Bajnek Správa mestskej zelene v Košiciach
13. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 167/K/22
167/K/22
237,00 € Ing. Július Romšák Správa mestskej zelene v Košiciach
13. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 161/K/22
161/K/22
383,16 € JUDr. Eva Pršebice Správa mestskej zelene v Košiciach
13. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 165/K/22
165/K/22
0,00 € Magdaléna Dancáková Správa mestskej zelene v Košiciach
13. Máj 2022
Rámcová zmluva o spolupráci - predzáhradky v MČ Košice - Západ
V/2022/8
0,00 € Mestská časť Košice - Západ Správa mestskej zelene v Košiciach
13. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 163/K/22
163/K/22
0,00 € Erika Poľová Správa mestskej zelene v Košiciach
13. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 162/K/22
162/K/22
0,00 € Marcel Mázik Správa mestskej zelene v Košiciach
11. Máj 2022
Rámcová dohoda - Realizácia panelových hrobiek na Verejnom cintoríne v Košiciach
V/2022/7
0,00 € Kamenárstvo STONE s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach