Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2017
1-2017
Doplnená
68 478 890,00 € Javys, a. s. Národný jadrový fond
23. Júl 2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 121/AD00/2018 zo dňa 16. 4. 2018
502/AD00/2018
69 511 011,96 € Železnice SR Ministerstvo dopravy a výstavby SR
18. Február 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021
0103/2021
69 123 753,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. Február 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020
0121/2020
68 916 709,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. December 2013
Dodatok č. 3 ku Kontraktu na rok 2013 uzavretý medzi MDVRR SR a SSC - zmena výška finančných prostriedkov
1695/B500/2013
68 875 308,04 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
23. Október 2022
Zmluva o službách prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v dopravnom regióne Liptov
944/2022/OD
68 386 297,13 € ARRIVA Liorbus, a.s. Žilinský samosprávny kraj
22. Január 2021
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2021
0009/2021
68 183 253,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Júl 2016
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2016 z NJF
2/2016
Doplnená
69 464 032,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS), a. s. Národný jadrový fond
22. December 2015
Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 na základe Prijímateľom predloženej Žiadosti o zmenu zmluvy doručenú Poskytovateľovi dňa 07.12.2015
1246/A800/2015
Doplnená
67 816 653,85 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
26. August 2021
Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt "Rýchlostná cesta R4 Prešov severný obchvat I. etapa"
463/AE70/2021
67 785 122,20 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
9. Máj 2023
Rámcová dohoda č. 2023/508 - Letecké palivo
6900000589
67 462 781,00 € SLOVNAFT, a.s. Úrad pre investície a akvizície MO SR
29. December 2023
Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve na rozvoj a modernizáciu železničnej infraštruktúry a servisných zariadení na rok 2023
2313/AM00/2023
66 829 051,21 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR
24. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022
0163/2022
66 757 793,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022, č. 0163/2022
9018/0002/22
Doplnená
69 084 230,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Apríl 2020
Zmluva o NFP "Modernizácia električkových tratí – Dúbravsko-Karloveská radiála"(397/AE21/2020) Z311031Z323
397/AE21/2020
66 205 040,95 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ministerstvo dopravy a výstavby SR
28. Marec 2022
ZMLUVA O DIELO
ZOD/21012/001
Doplnená
71 731 979,91 € Združenie „ŽSR, KYSUCE“ - TSS GRADE, a.s. Železnice Slovenskej republiky
20. December 2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 121/AD00/2018 zo dňa 16. 4. 2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.7.2018
960/AD00/2018
65 821 895,60 € Železnice SR Ministerstvo dopravy a výstavby SR
30. September 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku projektu "R2 Zvolen, východ – Pstruša realizácia"
888/A800/2015
65 798 553,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
5. September 2016
Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 2 je nevyhnutnosť zmeny vybraných ustanovení čl. II Zmluvy „Výdavky projektu a NFP“ a prílohy č. 2 VZP Zmluvy (predmet
511/D600/2016
65 722 799,81 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
31. August 2022
Rámcová dohoda na dodanie tovaru O 159/2022
O 159/2022
65 721 600,00 € T a M trans spedition, s.r.o. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť