Centrálny register zmlúv

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2024
Zmluva o dielo
315/2023
19 196,94 € OZ Chatová Osada Príboj, Slnečná 166/24, 029 01 Námestovo Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
21. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 115/2019
80/2024
45 353,52 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
20. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
60/2024
102,24 € Povinný z vecného bremena: Matej Meško, Jasenová 20, 026 01 Dolný Kubín, Oprávnený z vecného bremena: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
20. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
59/2024
0,00 € Povinný z vecného bremena: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Jasenová, Jasenová 19, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 14225867, Oprávnený z vecného bremena: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
20. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
61/2024
102,24 € Povinný z vecného bremena: Pavol Korček, Jasenová 54, 026 01 Dolný Kubín, Oprávnený z vecného bremena: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
16. Február 2024
Dodatok č. 14 k Servisnej zmluve č. 209007
44/2024
1 424,19 € USYS Slovakia, s. r. o., Partizánska cesta 73, 974 01 Banská Bystrica Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
16. Február 2024
Dodatok č. 11 k Licenčnej zmluve k počítačovému programu
43/2024
1 064,27 € USYS Slovakia, s. r. o., Partizánska cesta 73, 974 01 Banská Bystrica Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
14. Február 2024
Dodatok k servisnej zmluve k licencii č. 005334
31/2024
375,00 € RON Software, spol. s.r.o., Rudé Armády 2001/30a, Karviná Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
14. Február 2024
Zmluva o nájme energetického zariadenia
32/2024
50,00 € Lucia Kuloštiaková, Rovňova 601, 029 44 Rabča Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
14. Február 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
296/2023
0,00 € Budúci povinný z vecného bremena: Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 02601 Dolný Kubín, IČO: 00314463 a Investor: HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín, IČO: 45323542 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
14. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
50/2024
652 814,30 € Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava, IČO: 50349287, konajúci: Richard Raši, minister, v zastúpení Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 0 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
31. Január 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o Dielo č. 1/2021
25/2024
215 500,00 € KORAVOS s.r.o., Štiavnická cesta 1546/45, 038 52 Sučany Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
31. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby
267/2023
0,00 € Obec Bobrov, Námestie sv. Jakuba 173/3, 029 42 Bobrov Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
31. Január 2024
Zmluva o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov a verejných kanalizácií
270/2023
0,00 € Obec Bobrov, Námestie sv. Jakuba 173/3, 029 42 Bobrov Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
31. Január 2024
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
224/2023
0,00 € OZ Chatová Osada Príboj, Slnečná 166/24, 029 01 Námestovo Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
31. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
1/2024
0,00 € Obec Vyšný Kubín, Hviezdoslavova 117/5, 026 01 Vyšný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
31. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby
269/2023
0,00 € Obec Bobrov, Námestie sv. Jakuba 173/3, 029 42 Bobrov Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
31. Január 2024
Zmluva o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov a verejných kanalizácií
268/2023
0,00 € Obec Bobrov, Námestie sv. Jakuba 173/3, 029 42 Bobrov Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
31. Január 2024
Zmluva o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov
225/2023
0,00 € OZ Chatová Osada Príboj, Slnečná 166/24, 029 01 Námestovo Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
31. Január 2024
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
23/2024
0,00 € ORAVA REAL profit, s.r.o., M. Gaceka 2173/5, 026 01 Dolný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.