Centrálny register zmlúv

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena
314/2023
0,00 € Povinný z vecného bremena: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, 821 05 Bratislava - Ružinov, Oprávnený z vecného bremena: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
24. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby
230/2023
0,00 € Obec Žaškov, Hlavná 112/106, 027 21 Žaškov Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
24. Január 2024
Zmluva u uzavretí budúcej zmluvy o pripojení verejnej kanalizácie a verejného vodovodu na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu prevádzkovo súvisiacu
231/2023
0,00 € Obec Žaškov, Hlavná 112/106, 027 21 Žaškov Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
23. Január 2024
Poistná zmluva
28/2024
18 246,65 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
23. Január 2024
Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve č 02/2021
320/2023
0,00 € PLASTIK spol. s r. o., Ťapešovo 167, 029 51 Lokca Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
23. Január 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy ATS Revišné
9/2024
302,98 € Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
23. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
8/2024
0,00 € Povinný z vecného bremena: Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 a Investor: Pozemkové pasienkové spoločenstvo obce Bziny, Lazy 2106/28, 026 01 Bziny, IČO: 37800451 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
19. Január 2024
Zmluva o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov
200/2023
0,00 € Obec Zábiedovo, Malá strana 76/2, 028 01 Zábiedovo Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
19. Január 2024
Zmluva o postúpení investičných práv a povinností
307/2023
0,00 € Obec Zábiedovo, Malá strana 76/2, 028 01 Zábiedovo Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
18. Január 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
298/2023
14 976 040,73 € Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810, DIČ: 2023106679 v zastúpení: Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
17. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
20/2024
0,00 € Povinný z vecného bremena: Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 a Investor: Pediatricko-gynekologická, s.r.o., v skratke: PEGYS, s.r.o., Nemocničná 3100/95, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36435066, O Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
17. Január 2024
Dodatok č. 7 k zmluve o nájme
297/2023
0,00 € Obec Ťapešovo, Ťapešovo 83, 029 51 Ťapešovo Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
9. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
308/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
9. Január 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní čistiacich a upratovacích prác zo dňa 30.4.2019
14/2024
4 339,65 € HEPA-SERVIS, s. r. o., Vyšnokubínska 203/171, 026 01 Vyšný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
8. Január 2024
Zmluva o Dielo
317/2023
24 726,00 € VOGELSANG CZ s.r.o., Olomoucká 1189/81, 627 00 Brno, ČR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
2. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
300/2023
464,00 € Povinní z vecného bremena: Cyril Straka, Fučíkova 949/31, 026 01 Dolný Kubín, Margita Straková, rod. Zvarová, Fučíkova 949/31, 026 01 Dolný Kubín a Oprávnený z vecného bremena: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
20. December 2023
Kúpna zmluva
294/2023
1,00 € Matej Bandík, Kohútova 422/31, 029 41 Klin Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
18. December 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu - 2024
303/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047, Žilina Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
18. December 2023
Zmluva o prevádzkovaní stavby
250/2023
0,00 € Obec Mútne, Mútne 194, 029 63 Mútne Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
6. December 2023
Kúpna zmluva
290/2023
1,00 € Viktor Škuta, Hlavná 54/33, 027 21 Žaškov Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.