Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Jún 2023
Rámcová zmluva o správe registratúry
28/2023
0,00 € Archivovanie SK, s.r.o. Obec Mlynky
9. Jún 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o NFP pre projekt "Dodanie a inštalácia systému ETCS do 25 ks EMU (electric multiple units)"
1154/AE00/2023
0,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Ministerstvo dopravy SR
9. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
17/2023
0,00 € Obec Lieskovany Športový klub Lieskovany
9. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
246/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica KAMEgroup plus, s. r. o.
9. Jún 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody
265/2023
0,00 € Obec Zákamenné Glejtek Tomáš
9. Jún 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/33/19B/19-2
0,00 € Peron Slovakia, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
9. Jún 2023
Zmluva o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty
SNM-SML-ZOV-2023/240
0,00 € Juraj Kováč Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči
9. Jún 2023
Licenčná zmluva
27/2023
0,00 € Archivovanie SK, s.r.o. Obec Mlynky
9. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 9/2023 na poľnohospodársku pôdu
Nájomná zmluva č. 9/2023
0,00 € MME Agro, s.r.o. Obec Nitra nad Ipľom
9. Jún 2023
Zmluva o bezhotovostnom platobnom styku
1110/07-2433/2023
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. VILOS, s.r.o.
9. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
245/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica KAMEgroup plus, s. r. o.
9. Jún 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody
266/2023
0,00 € Obec Zákamenné Bakoš Jozef
9. Jún 2023
Príkazná zmluva č. 21 VO/08/2023/EL-KSOV
-CRZ-
0,00 € Obec Ladice Regionálne združenie miest a obcí
9. Jún 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č. 2011/371
2011/0371-1
0,00 € HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
9. Jún 2023
Dodatok k DoC VP
0100820804
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. DB Cargo Logistics GmbH
9. Jún 2023
Zmluva o zverení do správy - 150 ks bicyklov so zámkami
546/2023
0,00 € Mesto Trnava Mestské služby mesta Trnava
9. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
DNS-2023-02-21
0,00 € STORE MEDIA s.r.o. Divadlo Nová scéna
9. Jún 2023
Dohoda o ukončení zmluvy č. 11/2021/Môjdomov-ŠZ/C
Dohoda o ukončení zmluvy č. 11/2021/Môjdomov-ŠZ/C
0,00 € „Môj domov“ zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Trnavský samosprávny kraj
9. Jún 2023
C KN parcelné číslo 2980/25 ostatná plocha s výmerou 486 m2 , C KN parcelné číslo 2980/56 trvalý trávny porast o výmere 9 m2 a C KN parcelné číslo 2980/24 ostatná plocha o výmere 70 m2, k.ú. Zvolen
54/2023
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
9. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
1112847
0,00 € Energie2, a.s. ZŠ Výčapy - Opatovce