Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2024
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M829-421-19 zo dňa 14.04.2020
IROP-D1-302041-421-19
6 629 481,99 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Február 2024
Zmluva o partnerstve - Názov projektu: Digitálna transformácia vzdelávania a školy (DiTEdu) Kód projektu: 401402DVR6
UPJŠ - 58/2024
6 374 106,48 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011AFN4-11-44 zo dňa 7.9.2020
75/2024/OPaI-04202 (83/8/2024/2)
4 209 429,52 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky SR Košický samosprávny kraj
20. Február 2024
Zateplenie strechy a fasády s výmenou okien objektu V2
190015/008/2024
3 259 000,00 € MIPE Invest s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
20. Február 2024
Z M L U V A č. 240006 08U02 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia
43/2024/TANAP
3 008 000,00 € Environmentálny fond Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
20. Február 2024
Zateplenie strechy a fasády s výmenou okien objektu V1
190015/007/2024
2 927 297,04 € THERMKLIMA s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
20. Február 2024
Komplexná rekonštrukcia budovy Ekonomickej univerzity v Bratislave, národnej kultúrnej pamiatky Konventná 1, Bratislava
190015/006/2024
2 393 082,55 € BBAU s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
20. Február 2024
ZMLUVA O DIELO
ZMLUVA O DIELO 1/2024
1 586 888,49 € Sociálny podnik Toporec, s. r. o. registrovaný sociálny podnik Obec Toporec
20. Február 2024
Dohoda o podmienkach splácania úveru
5/2024
1 500 000,00 € Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, Nám. SNP 18/18, 015 01 Rajec, IČO: 31930387 Obec Turie, Turie 214, 013 12
20. Február 2024
KÚPNA ZMLUVA č. VO2-2023/000323 - 005
SITB_ZM_VO2-2023-000323 – 005_2024
1 290 357,18 € PERGAMON spol. s r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
20. Február 2024
Zmluva o dielo č. 50/2023
DIE_002/2024
1 099 900,00 € IBEG, a.s. Mesto Sabinov
20. Február 2024
Úprava rozpočtu úver zmluvy z pôvod.sumy 868 038,89 € na 943 703,00 € kvôli skutoč.,že bol znížený grant.z MITADAPT (ACC02P02, Nór.granty)a to korekciou o 25%. Dodatkom sa dočerpá schvál. suma úveru.
45/2024
943 703,00 € Environmentálny fond Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
20. Február 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BTF7-211-78 ZO DŇA 11. 11. 2022
358/2024
844 769,52 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20. Február 2024
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP č.IROP-D1-302021BTF7-211-78
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP č.IROP-D1-302021BTF7-211-78
844 769,52 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Lužianky
20. Február 2024
DODATOK Č. 2 ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071BXL1, ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ311071BXL102
217/2024
767 960,64 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad priemyselného vlastníctva SR
20. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 06/IO/2023 - Zariadenie pre seniorov na Ul. Škultétyho v Martine"
187/2024
705 298,86 € Marek Benko s.r.o Mesto Martin
20. Február 2024
Kúpna zmluva o prevode práv k nehnuteľnosti
NI/1-69/2024/SPU
678 680,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Luxell s.r.o.
20. Február 2024
Rámcová dohoda č. MAGTS2400026
MAGTS2400026
582 000,00 € Cestné prvky, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
20. Február 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO2-SC211-2021-67/12
OPKZP-PO2-SC211-2021-67/12
561 447,62 € Obec Pusté Úľany Ing. Henrich Čambál, starosta Ministerstvo životného prostredia SR
20. Február 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 10/2023
07-02-2024
552 740,89 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Obec Ľubotín