Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
December
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A3701319
SITB_DO_OT-12272630A3701319_2019
1,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
6.
December
2019
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.:OVO2-2018/000028–05
OVO2-2018/000028–05
0,00 € Innogy Slovensko, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Banská Bystrica
6.
December
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A2353237
SITB_DO_OT-12273733A2353237_2019
80,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
6.
December
2019
Zmluva o dielo č. ZOD 906-2019 Oprava energetického kanála s výmenou VN rozvodov = OHS
Zmluva o dielo č. ZOD 906-2019 Oprava energetického kanála s výmenou VN rozvodov
174 510,00 € SLOVENERGY, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
6.
December
2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
1287/TPÚ/2019
108,11 € Slovenské národné divadlo Miroslava Šenšelová
6.
December
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.045792
SITB_DO_OT-12273683045792_2019
80,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
6.
December
2019
Zmluva o spolupráci
Z/2019/2786/IX/FM/tj
408,00 € Budúca Generácia Európy, o.z. (b.n. Future Generation Europe) Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
6.
December
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. B0856970
SITB_DO_OT-12273657B0856970_2019
80,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
6.
December
2019
DODATOK č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4/2016
DODATOK č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4/2016 = LM/2
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba
6.
December
2019
Zmluva o dielo
Z-HM/034-2019/300
207 504,05 € StabilTECH, s.r.o. Hydromeliorácie, š.p.
6.
December
2019
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 1304/2019
299,00 € Lukáš Horváth Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6.
December
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071Y136 zo dňa 27. novembra 2019
1225/2019
15 000,00 € Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Obec Rudno
6.
December
2019
Zmluva o propagácii a reklamnej spolupráci č. 15/2019
15/2019
1 000,00 € Ústav orientalistiky, Slovenská akadémia vied BUBO Travel Agency, s.r.o.
6.
December
2019
DODATOK č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4/2016
DODATOK č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4/2016
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline BORAGAS s.r.o.
6.
December
2019
Poskytnutie dotácie na realizáciu činností súvisiacich s akceleračným programom Smart City Works
1141/2019
60 000,00 € Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu STarts s. r. o.
6.
December
2019
ZMLUVA O POSÚDENÍ VÝSKUMNÝCH STRATEGIÍ ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
322/19
350,00 € Mr. GEORGE ANGELOU Výskumná agentúra
6.
December
2019
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva PSK v k.ú. Kežmarok
02273/2019-UVOP-U00104/19.00
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44059-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44059-2019/710
2 371,23 € Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44517-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44517-2019/710
18 295,10 € Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Výborná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.074BB220090
074BB220090
148 163,94 € Obec Malý Krtíš Pôdohospodárska platobná agentúra