Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
September
2019
Kúpna zmluva - k. ú. Nováky, LV. č. 1706 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou ,, Nováky - vodozádržné opatrenia na toku Nitra".
1348/2019-PN
193,45 € Sláva Damašková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
17.
September
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Nové Hony, prenájom časti pozemku E KN č. 90/915 na LV č. 367 na nepodnikateľské účely - umiestnenie rybárskej chatky
1349/2019-BB
80,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Adrián Urbán
17.
September
2019
Nájomná zmluva o nájme bytu - k.ú. Vajnory, strážny dom súp. č. 10005, LV č. 563, prenájom bytu v strážnom dome na účely bývania
1346/2019-BA
80,26 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Gejza Németh
16.
September
2019
Dohoda o urovnaní - k.ú. Devín, parc. C KN č. 1709/19, LV č. 1750, urovnanie nárokov za užívanie pozemku pod garážou v období od 1.1.2016 do 31.12.2018
1345/2019-BA
282,60 € Karel Sojka SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
16.
September
2019
Nájomná zmluva o nájme pozemkov - k.ú. Rapovce, LV č. 769, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod vodohospodárskou hrádzou rieky Ipeľ a za účelom vodohospodárskej činnosti a výkonu správy vodného toku Ipeľ
1344/2019-BB
118,24 € Ing. Zita Viktorínová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
16.
September
2019
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Veľká Lehôtka, zriadenie vecného bremena za účelom realizácie stavby "Prekrytie vodného toku Mráznica, par. č. 1096, Veľká Lehôtka, Prievidza", LV č. 1639
1343/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik DKP SLOVAKIA S.R.O.
16.
September
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Zamarovce, zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí - splaškovej kanalizácie, LV č. 975
1342/2019-PN
1 900,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena TVK a.s. Trenčín
16.
September
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Devín, parc. C KN č. 1709/19, LV č. 1750, prenájom pozemku pod pivnicou vo vlastníctve nájomcu
1341/2019-BA
188,40 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Karel Sojka
16.
September
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Brezolupy, zriadenie vecného bremena za účelom realizácie stavby "R2 Rusovce - Pravotice, SO 501-00 Kanalizácia rýchlostnej cesty R2", LV č. 1149
1340/2019-PN
62,70 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16.
September
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Pribeník, zriadenie vecného bremena za účelom realizácie stavby "ČOV spoločnosti G M P Slovakia s.r.o.", LV č. 298
1338/2019-KE
1 900,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik G M P Slovakia s.r.o.
16.
September
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Margecany a Jaklovce, prenájom častí pozemkov celkový záber 30,65 m2, z parcely KNC 1242/2 k.ú. Jaklovce, LV č. 384 a z parcely KNC 2304/7 k.ú. Margecany, LV č. 275 pre účely stavby "Rekonštrukcia lávky pre peších a cyklistov cez vod
1339/2019-KE
1,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Margecany
16.
September
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové, LV 3513, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava vodného toku Rosina
1337/2019-PN
179,92 € Anna Funtíková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
16.
September
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Prešov, LV 8264, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Úprava rieky Sekčov
1336/2019-KE
5 428,80 € Radovan Veverica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
16.
September
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Luník, LV 14167, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Úprava Myslavského potoka
1335/2019-KE
2 958,00 € Peter Šolc SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
16.
September
2019
Kúpna zmluva - k.ú. Gemer, LV č. 821, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Tornaľa - Gemer, protipovodňové opatrenia na toku Slaná - rekonštrukcia.
1334/2019-BB
27 556,18 € Obec Gemer SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
16.
September
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Trnava, parc. E KN č. 1587/7, 1596/202, LV č. 11246, prenájom pozemkov pre stavbu "Prepojenie cyklotrasy Trnava Štrky - s cyklotrasou Bohdanovce - Špačince"
1313/2019-PN
1,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Trnava
13.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody - 2019/12/107
1331/2019-BB
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Slovenské magnezitové závody, a.s.
13.
September
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve na odber povrchovej vody pre priemyselné využitie - určenie ceny od 01.09.2019 v zmysle Rozhodnutia URSO č. 0012/2019/V
1332/2019-PR
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Slovenské elektrárne, a.s.
13.
September
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o využívaní hydroenergetického potenciálu vodného toku - určenie ceny za využívanie HEP od 01.09.2019 v zmysle Rozhodnutia URSO 0012/2019/V
1333/2019-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Slovenské elektrárne, a.s.
13.
September
2019
Kúpna zmluva - k.ú. Tornaľa, LV č. 1240, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre verejnoprospešnú stavbu Tornaľa - Gemer, protipovodňové opatrenia na toku Slaná - rekonštrukcia.
1330/2019-BB
872,00 € Bi-M s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik