Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
7.
September
2020
Kúpna zmluva - Ťažba riečneho materiálu z vodného toku Ondava v rkm 105,300 - 105,450 v k.ú. Duplín a toku Chotčianka v rkm 13,100 - 13,700 v k.ú. Makovce
609/2020-KE
1 584,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik PaD STAV s.r.o.
3.
September
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Spišské Bystré, nájom bezmenného DVT, správcovský názov Vysová, pre účely stavby "Protipožiarna nádrž Preslop"
607/2020-KE
1,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mestské lesy, s.r.o. Poprad
3.
September
2020
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 908/2019-BA "Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér na vodnom toku Myjava (hať v rkm 23,800) III."
608/2020-BA
0,00 € PORR s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
2.
September
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC123-2017-17/10 "Gemerská Panica, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie stupňa na toku Slaná, r. km 23,216" - zmena prílohy 2, zmena termínu ukončeni
605/2020-PR
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
August
2020
Zmluva o dielo - Oprava kráčajúceho rýpadla Menzi muck M 320 - zabezpečovacie práce počas II.st. PA
604/2020-KE
28 232,14 € EUROTER, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
August
2020
Zmluva o dielo - Veľká Domaša a Slovenská Kajňa - deformačné merania objektov vodnej stavby
603/2020-KE
7 560,00 € LIPG, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
August
2020
Zmluva o podmienkach realizácie, odovzdania a prevzatia preložky verejnej kanalizácie v rámci "SO 2L.8 Opatrenia na existujúcich kanalizačných vyústeniach" stavby" B. Bystrica och
602/2020-BB
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
28.
August
2020
Zmluva na odber povrchovej vody - Odplatný odber povrchovej vody odberateľom z vodných tokov v územnej pôsobnosti organizačných jednotiek SVP, š. p., OZ KE za účelom zásobovania pitnou a úžitkovou vodou.
601/2020-KE
0,15 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.
28.
August
2020
Kúpna zmluva - K. ú. Veľké Košecké Podhradie, LV 2071, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Košecké Podhradie - úprava Podhradského potoka
598/2020-PN
38,45 € Viliam Gajdoš SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
August
2020
Kúpna zmluva - K. ú. Krušovce, LV 2459, 1869, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Úprava vodného toku Krušovce
597/2020-PN
48,82 € Marián Naňo SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
August
2020
Kúpna zmluva - K. ú. Krušovce, LV 2460, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Úprava vodného toku Bebrava
596/2020-PN
84,09 € Mgr. Dagmar Rykalská SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
August
2020
Kúpna zmluva - K. ú. Krušovce, LV 2443, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Úprava vodného toku Bebrava
595/2020-PN
15,21 € Jozef Remiš SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
August
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
580/2020-KE
379,90 € Orange Slovensko, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
August
2020
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena - k.ú. Makov, zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby pri realizácii stavby "Makov - úprava toku Kysuca"
412/2020-PN
360,00 € Železnice Slovenskej republiky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
27.
August
2020
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Mlynica, za účelom realizácie stavby "Mlynica - IBV Medzi vodami" - dažďová kanalizácia, vodovod, prístupová komunikácia, LV č. 886
593/2020-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik AF Development, s.r.o.
27.
August
2020
Zmluva o dielo - Vlčia dolina - analýza vývoja parametrov filtračného pohybu podzemných a priesakových vôd v podloží priehrady
591/2020-KE
15 480,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
27.
August
2020
Zmluva o dielo - Bukovec - analýza vývoja parametrov filtračného pohybu podzemných a priesakových vôd v telese a podloží priehrady
590/2020-KE
13 320,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
25.
August
2020
Zmluva o spolupráci - kultúrno-spoločenské podujatie "Lodenica 2020"
592/2020-PN
600,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Arubin, s.r.o.
21.
August
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Trnové, majetkovoprávne usporiadanie pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava vodného toku Rosina.
589/2020-PN
9,27 € Agneša Lapúniková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
21.
August
2020
Protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku - k.ú. Ružiná, LV č. 1117, majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod miestnou komunikáciou
588/2020-BB
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik OBEC Ružiná