Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
9.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody - 2019/12/118
1266/2019-BB
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
9.
September
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Vinné, nájom častí pozemkov LV č. 820, celkový záber 60 m2, na účely umiestnenia unimobunky slúžiacej na rekreačné účely
1236/2019-KE
300,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Jozef Antoni
9.
September
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Vinné, nájom častí pozemkov LV č. 820, celkový záber 64 m2, na účely umiestnenia unimobunky slúžiacej na rekreačné účely
1234/2019-KE
320,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Karol Feňovčík; Mgr. Katarína Mižíková
9.
September
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - k.ú. Jablonov nad Turňou, zmluva o budúcej kúpnej zmluve, budúci predaj pozemkov LV č. 1821 pre stavbu vo verejnom záujme "R2 Rožňava Jablonov nad Turňou"
1233/2019-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
9.
September
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Vinné, nájom častí pozemkov LV č. 820, na účely umiestnenia unimobunky slúžiacej na rekreačné účely, celkový záber 45 m2
1226/2019-KE
225,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik JUDr. Pavol Tkáč
9.
September
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Vinné, nájom častí pozemkov LV č. 820, celkový záber 50 m2, na účely umiestnenia unimobunky slúžiacej na rekreačné účely
1228/2019-KE
250,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Dezider Zubár
9.
September
2019
Kúpna zmluva - k.ú. Devín, predaj pozemku LV č. 3082
1231/2019-BA
4 642,80 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Peter Bakai; Mgr. Lucia Bakaiová
6.
September
2019
Kúpna zmluva - Odpredaj trávneho semena v lokalite Bodrog, ľavobrežná hrádza
1263/2019-KE
189,36 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Alexander Krajník KRAJNIK - SHR
6.
September
2019
Kúpna zmluva - k.ú. Zvolenská Slatina, LV č. 3328, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Zvolenská Slatina, ochranné opatrenia na toku Slatina.
1261/2019-BB
34,69 € Pavol Mihalík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
6.
September
2019
Zmluva na odber povrchovej vody-2019/12/100
1262/2019-BB
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Technické služby mesta Rimavská Sobota
6.
September
2019
Kúpna zmluva - Predaj nánosov-prebytočného riečneho materiálu, v odbere 5 m3
1259/2019-KE
19,80 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Róbert Jelínek
6.
September
2019
Kúpna zmluva - Predaj nánosov - prebytočného riečneho materiálu , za odber 20 m3
1260/2019-KE
79,20 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Jozef Harvan - Staviva obchodný sklad Humenné
6.
September
2019
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - k.ú. Spišská Nová Ves, uzatvorenej za účelom realizácie stavby "Cyklotrasa Hornád - Pri Vyšnej hati-Madaras" - rozšírenie predmetu nájmu
1257/2019-KE
1,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Spišská Nová Ves
6.
September
2019
Kúpna zmluva - k.ú. Klátova Nová Ves, parcela registra C KN parc. číslo 1153/20 na LV č. 1699 v rozsahu spoluvlastníckeho podielu, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod vodnou stavbou „Klátova Nová Ves, vybudovanie poldra na Hradskom potoku"
1258/2019-PN
7,70 € Peter Krošlák SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
5.
September
2019
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Partizánske, za účelom uloženia inžinierskych sietí - prípojky NN v rámci realizácie stavby "Vodná nádrž Báger - elektroinštalácia prípojky NN", LV č. 1635
1256/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Partizánske
5.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody- 2019/12/120
1255/2019-BB
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Športcentrum, s. r. o.
5.
September
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Klokočov, prenájom časti pozemku C KN č. 576/1 na LV č. 157 za účelom umiestnenia 2 ks UNIMO -buniek
1235/2019-KE
415,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Marcel Hirjak
5.
September
2019
Dohoda o urovnaní - k.ú. Klokočov - urovnanie vzájomných nárokov nesporovo z titulu užívania pozemku C KN č. 576/1 na LV č. 157
1232/2019-KE
601,50 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Marcel Hirjak
4.
September
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC123-2017-17/06 "VS Veľké Kozmálovce, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie toku Hron rkm 73,400" - zmena príloh č. 2 a 3
1252/2019-PR
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4.
September
2019
Zmluva na odber povrchovej vody- 2019/12/131
1253/2019-BB
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov č. 17-52 Podbrezová
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>