Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
Júl
2020
Kúpna zmluva - Odpredaj riečneho materiálu v množstve 15 m3
527/2020-KE
63,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Helena Maturová
3.
Júl
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC123-2017-17/11 "Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚ SKN0004, VD Nitra, rkm 59,845" - zmena prílohy 2 - zmena termínu začiatku a ukončenia realizácie hl
526/2020-PR
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
3.
Júl
2020
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211/2017-21/13 "Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami" - aktualizácia zmluvy a zmena prílohy 3, presun finančných prostriedkov medzi skupinami výda
525/2020-PR
23 430 303,65 € Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
3.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve - porealizačné zameranie úseku stavby cyklotrasy "Ponitrianska cyklomagistrála - I. etapa úsek Dolné Krškany - Čechynce" - k.ú. Dolné Krškany, Veľké Janíkovce
524/2020-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Nitriansky samosprávny kraj
1.
Júl
2020
Zmluva o prevode správy majetku štátu - k.ú. Zvolen, bezodplatný prevod správy k pozemkom, ktoré sú súčasťou drobného vodného toku so správcovským názvom rameno Hrona, LV č. 10033
520/2020-BB
0,00 € Ministerstvo hospodárstva SR SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena- k.ú. Veľké Zálužie, oprava zmluvy o zriadení vecného bremena, opravuje sa výmera nehnuteľnosti vo vlastníctve oprávneného z vecného bremena č. 1, LV č. 5788
523/2020-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mgr. Jana Jakubčinová; Michaela Yaakobi; Avishay Yaakobi
1.
Júl
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Stebnícka Huta, nájom drobného vodného toku pre stavbu "Budovanie protipovodňovej ochrany v lesoch - Stebnícka Huta"
106/2020-KE
11,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Lazy pozemkové spoločenstvo Stebnícka Huta
1.
Júl
2020
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Trnava, záväzok strán zriadiť vecné bremeno za účelom realizácie stavby "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kríčok, SO Lávka pre peších a cyklistov ponad Trnávku", LV č. 11246
522/2020-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Trnava
1.
Júl
2020
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Levoča, záväzok strán zriadiť vecné bremeno za účelom realizácie stavby "Výstavba dvoch nájomných bytových domov v Levoči", LV č. 2090
521/2020-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Levoča
1.
Júl
2020
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Zvolen, LV 1, 1983 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, pod verejnoprávnou stavbou Zvolen protipovodňové opatrenia na toku Hron
517/2020-BB
0,00 € MESTO Zvolen SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1.
Júl
2020
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Kokošovce, záväzok strán zriadiť vecné bremeno za účelom realizácie stavby "Rodinný dom - Kokošovce", LV č. 126
519/2020-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Jozef Grega; Iveta Gregová
30.
Jún
2020
Hromadná poistná zmluva - celoročné cestovné poistenie - balík Hory
518/2020-PN
0,00 € Union poisťovňa, a. s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
30.
Jún
2020
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
511/2020-BB
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
29.
Jún
2020
Zmluva o dielo - VS Brezolupy - odstránenie havárie združeného funkčného objektu
516/2020-PN
17 274,38 € Ferenc Forró - IWA SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
29.
Jún
2020
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové, LV 3513, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava vodného toku
512/2020-PN
8,05 € Mária Kubicová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
29.
Jún
2020
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb - dohoda o prevzatí dlhu
510/2020-KE
0,00 € Ladislav Pahulyi SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
29.
Jún
2020
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové, LV 3513, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava vodného toku
514/2020-PN
10,72 € Anna Drličková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
29.
Jún
2020
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové, LV 3513, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava vodného toku
509/2020-PN
31,72 € Stanislav Holeša SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
29.
Jún
2020
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové, LV 3513, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava vodného toku
513/2020-PN
31,54 € Miroslav Hemčík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
29.
Jún
2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
504/2020-KE
0,00 € Slovak Telekom, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>