Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
3.
September
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC123-2017-17/10 "Gemerská Panica, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie stupňa na toku Slaná, r. km 23,216"
1222/2019-PR
107 530,72 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
3.
September
2019
Kúpna zmluva - k.ú. Zvolenská Slatina, LV č. 3325, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Zvolenská Slatina, ochranné opatrenia na toku Slatina.
1216/2019-BB
62,39 € Oľga Oláhová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
2.
September
2019
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Námestovo, za účelom realizácie stavby "Realizácia programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava", LV č. 3508
1219/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
2.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody- 2019/12/89
1218/2019-BB
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik JT - PARTNER, s. r. o.
2.
September
2019
Delimitačný protokol - k.ú. Vyšná Šebastová, bezodplatný prevod správy k pozemkom, ktoré sú pobrežnými pozemkami a korytom vodného toku Kapušiansky potok, LV č. 114
1215/2019-KE
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
2.
September
2019
Delimitačný protokol - k.ú. Šalgovík, bezodplatný prevod správy k pozemku, ktorý je pobrežným pozemkom a korytom vodného toku Šalgovický potok, LV č. 519
1217/2019-KE
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
2.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody- 2019/12/122
1220/2019-BB
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Biotika, a. s.
2.
September
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - k.ú. Rimavské Zalužany, LV č. 79, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava.
1212/2019-BB
97,45 € Mária Kvetková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
2.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody- 2019/12/102
1213/2019-BB
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Vojtech Eltschläger REKREAČNÉ STREDISKO BANIK POD RADZIMOM
2.
September
2019
Kúpna zmluva - k.ú. Zvolenská Slatina, LV č. 3327, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Zvolenská Slatina, ochranné opatrenia na toku Slatina.
1214/2019-BB
95,11 € Anna Zorvanová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
2.
September
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Orechové, zriadenie vecného bremena za účelom umiestnenia a užívania výustného objektu kanalizačného potrubia čističky odpadových vôd, LV č. 412
1208/2019-PN
240,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Andrej Bartek
2.
September
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211/2017-21/13 "Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami" - zmena príloh č. 2, 3 a 4
1210/2019-PR
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
2.
September
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - k.ú. Rimavské Zalužany, LV č. 206, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava.
1211/2019-BB
251,23 € Ján Látka SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
2.
September
2019
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Zobor, za účelom umiestnenia inžinierskych sietí v rámci stavby "Polyfunkčný komplex - Nitra, Piesková ul., LV č. 5022
1207/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Park Piesková, s.r.o.
2.
September
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/02 "Protipovodňová ochrana dolného úseku Malého Dunaja - I. etapa" - zmena príloh 2, 3 a 4
1209/2019-PR
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
2.
September
2019
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve - k.ú. Záturčie, LV č. 2607, k.ú. Priekopa, LV č. 3726, dodatok k nájomnej zmluve upravuje záber pozemkov pod stavbou "Cyklotrasa Martin Nábrežie Turca, Pltníky - Čachovský hrad"
1205/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Martin
2.
September
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Dolné Srnie, zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí - čističky odpadových vôd, LV č. 267
1206/2019-PN
120,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Eva Magálová
2.
September
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - k. ú. Zvolen, LV 6654, 6655, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Zvolen protipovodňové opatrenia na toku Hron
1195/2019-BB
60,83 € Anna Brzulová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
2.
September
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - k.ú. Rimavské Zalužany, LV č. 307, 308, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1204/2019-BB
9,97 € Edita Haliarska SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
2.
September
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - k. ú. Zvolen, LV 6323, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Zvolen protipovodňové opatrenia na toku Slatina
1193/2019-BB
146,10 € Pavol Sklenár SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik