Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2024
Sublicenčná zmluva
348/2024/ODDC
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banskobystrický samosprávny kraj
26. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo a mandátnej zmluve
133 (922/2020/ODDIPVP)
11 976,00 € DAQE Slovakia s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
26. Apríl 2024
Zmluva o prevode vlastníctva archeologických nálezov
PUSR-2024-087
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky  Banskobystrický samosprávny kraj
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva
299/2024
13 622,74 € KORAKO, s. r. o. Banskobystrický samosprávny kraj
25. Apríl 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
325/2024/ODDIPVIS
292,50 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
324/2024/OCI
70,00 € Maros Sudár Banskobystrický samosprávny kraj
25. Apríl 2024
Zmluva o preložke plynárenského zariadenia
296/2024/ODDIPVIS
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
25. Apríl 2024
Rámcová dohoda na dodanie informačných a komunikačných technológií (IKT zariadení) č. 81/2024/ODDIT
81/2024/ODDIT
56 920,80 € flex-it, s.r.o Banskobystrický samosprávny kraj
24. Apríl 2024
Zmluva o prevode vlastníctva archeologických nálezov č. PUSR-2023/11551, Z-PUSR-027258/2024
168/2024/OK
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
23. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 280/2024/ODDATP
280/2024
1 769,06 € Ondrej Gonda Banskobystrický samosprávny kraj
23. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 279/2024/ODDATP
279/2024
546,57 € Ondrej Gonda Banskobystrický samosprávny kraj
23. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
327/2024/ODDATP
0,00 € Martin Klonga a Nikola Klonga Banskobystrický samosprávny kraj
22. Apríl 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
108546/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Banskobystrický samosprávny kraj
22. Apríl 2024
Zmluva o sprostredkovaní
335/2024/RUBBSK
20 000,00 € SYNERGIE Slovakia, s. r. o. Banskobystrický samosprávny kraj
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1
94 (zmluva č.697/2016/ODDISM)
0,00 € Slovenský hydrometeoroligický ústav Banskobystrický samosprávny kraj
19. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
319/2024/ODDMPU
0,00 € Regionálne združenie pre rozvoj Štiavnica a okolia Banskobystrický samosprávny kraj
19. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
1492/2023/ODDMPU
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
19. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
318/2024/ODDMPU
0,00 € Združenie obci Veľký Potok - Ipeľ Banskobystrický samosprávny kraj
19. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
320/2024/ODDMPU
0,00 € Mikroregión Novohradské podzámčie - združenie obcí Banskobystrický samosprávny kraj
18. Apríl 2024
Protokol o zverení majetku Banskobystrického samosprávneho kraja do správy
330/2024/ODDMPU
0,00 € Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA Banskobystrický samosprávny kraj