Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Október 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo a mandátnej zmluve
Dodatok č. 1 k zmluve 344/2023/ODDIPVIS
0,00 € HBH Projekt spol. s r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
12. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu časti nákladov vynaložených na organizáciu podujatia č. 1466/2023
1466/2023
500,00 € Asociácia športu pre radosť Banskobystrický samosprávny kraj
11. Október 2023
Poistná zmluva - hromadné úrazové poistenie - 102 - krátkodobé - jednorazové (dospelí) č. poistnej zmluvy 30-12288
1489/2023/ODDATP
601,92 € Union poisťovňa, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
11. Október 2023
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071BLC5
3323/2023
170 353,07 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
10. Október 2023
Zmluva č.2023_KGR_POP3SŠ__PKBB_023
2023_KGR_POP3SŠ__PKBB_023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Banskobystrický samosprávny kraj
9. Október 2023
Kúpna zmluva č. 245/2023/ODDRP
245/2023/ODDRP
20 640,00 € IT Life s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
9. Október 2023
DODATOK č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 1369/2023/ODDATP
(214)1369/2023/ODDATP
0,00 € Obec České Brezovo Banskobystrický samosprávny kraj
5. Október 2023
Protokol o zverení majetku Banskobystrického samosprávneho kraja do správy
1473/2023/ODDMPU
0,00 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium Banskobystrický samosprávny kraj
5. Október 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ORGANIZÁCII PODUJATÍ Č. 1472/2023/KP
1472/2023/KP
Doplnená
1 000,00 € A-klub GEMER Tornaľa Banskobystrický samosprávny kraj
5. Október 2023
Dohoda o odklade splatenia pohľadávky
Zmluva 1465/2023/ODDMPU
7 241,17 € Pod Sitnom, s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
5. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 1452/2022/ODDSM zo dňa 26.08.2022
Dodatok 193 (Zmluva 1452/2022/ODDSM)
0,00 € Obec Pohorelá Banskobystrický samosprávny kraj
4. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU NA ÚHRADU ČASTI NÁKLADOV VYNALOŽENÝCH NA ORGANIZÁCIU PODUJATIA Č. 1462/2023/KP
1462/2023/KP
400,00 € Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblastná organizácia Rožňava Banskobystrický samosprávny kraj
3. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011BCP7-122-59 zo dňa 10.01.2022
IROP-D2-302011BCP7-122-59
2 106 702,86 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
3. Október 2023
Kúpna zmluva 1430/2023/ODDMPU
Zmluva 1430/2023/ODDMPU
17 001,00 € Július Hadžega Banskobystrický samosprávny kraj
2. Október 2023
Kúpna zmluva 1414/2023/ODDMPU
Zmluva 1414/2023/ODDMPU
36 245,00 € STOGAT s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
2. Október 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Podrečany
ZM/2023/0391
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
2. Október 2023
Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície - SO 112 na R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce
ZM/2023/0390
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
2. Október 2023
Rámcová kúpna zmluva
1467/2023
115 161,40 € Novomax group s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
2. Október 2023
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
1468/2023
52 162,48 € Novomax group, s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
29. September 2023
Zmluva o dielo a mandátna zmluva na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby, uskutočnenie inžinierskej činnosti a odbor. autor. dohľadu pre stavbu s názvom: „Most cez rieku Rimava za obcou Veľké Teriakovce, IDM M330-2774-001"
303/2023/ODDIPVIS
34 200,00 € HADE s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj