Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
1608/2023/ODDATP
0,00 € Peter Plankenbüchler, Renáta Plankenbüchlerová Banskobystrický samosprávny kraj
21. November 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BZW3-76-98 zo dňa 10.1.2023
4294/2023
49 183,65 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
21. November 2023
Dohoda o spolupráci pri organizácii experimentálneho overovania
Dohoda o spolupráci pri organizácii experimentálneho overovania
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Banskobystrický samosprávny kraj
21. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a mandátnej zmluve pre stavbu s názvom: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Pavlovce (križovatka s cestou II/531) - Abovce (križovatka s cestou I/67); kumulatívne staničenie km 31,900 - 53,451; II. etapa“
217(346/2023/ODDIPVIS)
82 800,00 € AFRY CZ s.r.o. – organizačná zložka Slovensko Banskobystrický samosprávny kraj
21. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
1617/2023/UKRBBSK
1 800,00 € RB-BTS, s.r.o. Zvolen Banskobystrický samosprávny kraj
21. November 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
1306/2023/ODDATP
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
21. November 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
1618/2023/UKRBBSK
0,00 € RB-BTS, s.r.o. Zvolen Banskobystrický samosprávny kraj
21. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a mandátnej zmluve pre stavbu s názvom: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/527 Veľký Krtíš – Sucháň (hranica okresu VK/KA); kumulatívne staničenie km 48,947 – 67,587; V. etapa“
234(351/2023/ODDIPVIS)
128 280,00 € AFRY CZ s.r.o. – organizačná zložka Slovensko Banskobystrický samosprávny kraj
20. November 2023
Zmluva č. 1526/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
1526/2023/ODDDO
300,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Banská Štiavnica - Štefultov Banskobystrický samosprávny kraj
20. November 2023
Zmluva č. 1530/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
1530/2023/ODDDO
1 000,00 € Mesto Detva Banskobystrický samosprávny kraj
16. November 2023
Dohoda o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade
1547/2023/ODDATP
160,19 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
16. November 2023
Dohoda o zrušení vecného bremena č. 1580/2023/ODDMPU
1580/2023/ODDMPU
0,00 € AMIKUS, spol s r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
14. November 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov_BBSK
134/2023
661,00 € Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Banskobystrický samosprávny kraj
14. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov a hnuteľných vecí č. 1362/2023/ODDVSP
1362/2023/ODDVSP
1,00 € Šťastné deti Banskobystrický samosprávny kraj
13. November 2023
Zmluva o údržbe a rozvoji aplikačného programového vybavenia (číslo Zmluvy Poskytovateľa SPIN2-3-2023-009)
1548/2023/ODDIT
83 868,49 € Asseco Solutions, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
10. November 2023
Zmluva o dielo na realizáciu stavieb s názvom: „Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Sever- Mosty Železná Breznica ev. č. 2441-4, 2441-5, 2441-7“
1348/2023/ODDIPVIS
568 483,36 € Metrostav DS a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
10. November 2023
Kúpna zmluva
1442/2023
293,94 € Ondrej Antošík Banskobystrický samosprávny kraj
10. November 2023
Kúpna zmluva
1444/2023
238,56 € Peter Apfel Banskobystrický samosprávny kraj
10. November 2023
Kúpna zmluva
1441/2023
1 008,56 € Ján Antošík Banskobystrický samosprávny kraj
10. November 2023
Kúpna zmluva
1458/2023
447,30 € Július Cigler Banskobystrický samosprávny kraj