Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. September 2022
Zmluva č. B/99/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Brestovec
33/2022
20,00 € Obec Brestovec Obec Brestovec
30. August 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č.2022/052
29/2022
1 100,00 € Ing. Ľudovít Fiala, certifikovaný audítor, č. licencie UDVA 1139 Obec Brestovec
25. August 2022
Zmluva o dielo
39/2022
24 891,78 € STAS s.r.o. Myjava Obec Brestovec
18. August 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 008/2016
38/2022
0,00 € Brantner Slovakia s.r.o. Obec Brestovec
15. August 2022
Zmluva č. B/12/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Brestovec
22/2022
20,00 € Obec Brestovec Obec Brestovec
1. August 2022
Zmluva o poskytnutí služby č. 3/8/2022
18/2022
80,00 € Terézia Eiseltová Obec Brestovec
1. August 2022
Zmluva o poskytnutí služby č.1/8/2022
16/2022
160,00 € László Simon Obec Brestovec
1. August 2022
Zmluva o poskytnutí služby č. 2/8/2022
17/2022
80,00 € Juliana Véghová Obec Brestovec
1. August 2022
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2408573886
15/2022
25,06 € Generali Poisťovňa, pobočka z iného členského štátu Obec Brestovec
29. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 158/2022/08431
37/2022
42 935,77 € COLAS Slovakia, a.s. Obec Brestovec
28. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 157/2022/08431
35/2022
41 869,93 € COLAS Slovakia, a.s. Obec Brestovec
27. Júl 2022
Kúpna zmluva
36/2022
238,92 € Miroslav Mockovčiak Obec Brestovec
25. Júl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a Nájomná zmluva - k.ú. Brestovec, "Brestovec - rozšírenie vodovodu", LV č. 764. Počas realizácie stavby bude na pozemky uzatvorený nájomný vzťah.
672/2022-BA
100,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Brestovec
22. Júl 2022
Zmluva o dodaní služieb č. 5/2022
32/2022
0,00 € Peter Topolčany Obec Brestovec
22. Júl 2022
Kúpna zmluva
33/2022
186,00 € Janka Drgoňová Obec Brestovec
22. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6/2022
34/2022
100,00 € Združenie bratstva Čechov a Slovákov Obec Brestovec
19. Júl 2022
Kúpna zmluva
31/2022
331,32 € Anna Hlbočanová Obec Brestovec
18. Júl 2022
Zmluva č. 459/2022/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
13/2022
300,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Brestovec
15. Júl 2022
Municipálny úver-Univerzál Zmluva o úvere č.20/006/22
12/2022
68 000,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Brestovec
14. Júl 2022
Z M L U V A č. 459/2022/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
459/2022/OKaŠ
300,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Brestovec