Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Apríl 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 11.2.2022
107/2022
0,00 € Mgr. Gabriela Ižaríková, PhD., Košice, Ing. Anna Mrázová, Tomášov, Ing. Marek Ižarík, Bratislava - Podunajské Biskupice Obec Pečovská Nová Ves
6. Apríl 2022
Zmluva o zabezpečení hudobného vystúpenia
249/2022
2 400,00 € META MUSIC, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
1. Apríl 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 10.02.2022
27/2022
0,00 € STAV-MAJO s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
16. December 2021
Z M L U V A č. E660 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
E660 08U01
Doplnená
116 860,00 € Environmentálny fond Obec Pečovská Nová Ves
2. December 2021
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza ITMS2014+: 312051Y212
1095/2021
Doplnená
105 753,00 € Úrad vlády SR Obec Pečovská Nová Ves
15. November 2021
Dodatok č. 1/2021 k zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2019/001673-088 zo dňa 25.10.2019
1028/2021
0,00 € Úrad vlády SR Obec Pečovská Nová Ves
26. Október 2021
Kúpna zmluva
Z202120198_Z
54 900,00 € KONNEX s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
4. August 2021
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
845 876 005-1-2021 -ZoBZVB
450,00 € Železnice Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
1. Jún 2021
Kúpna zmluva
Z202110966_Z
136 700,00 € KONNEX s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
22. Apríl 2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/001905-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2020-001905-001_2021
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
11. Február 2021
DODATOK Č. 4 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021I727-222-13 zo dňa 16.09.2019
116/2021
85 187,67 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
15. December 2020
ZMLUVA o poskytnutí regionálneho príspevku
1183/2020
17 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
30. November 2020
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-442-097/2020
KRHZ-PO-VO-442-097/2020
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
9. November 2020
D o d a t o k č. 3 k Nájomnej zmluve č. 845 876 010-2-2017-NZP z 19.09.2017 v znení Dodatku č. 1 z 08.02.2018 a Dodatku č. 2 z 12.09.2019
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 845 876 010-2-2017-NZP
2 120,80 € Železnice Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
2. November 2020
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021I727-222-13 zo dňa 16.09.2019
1018/2020
85 187,67 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
25. August 2020
Z M L U V A č. 145281 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Z M L U V A č. 145281 08U01
88 000,00 € Environmentálny fond Obec Pečovská Nová Ves
25. August 2020
Z M L U V A č. 146568 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146568 08U02
115 000,00 € Environmentálny fond Obec Pečovská Nová Ves
13. August 2020
Darovacia zmluva v rámci národného projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.“ kód ITMS2014+: 312051Q354
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2020/001270-062_2020
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
22. Máj 2020
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-309-019/2020
KRHZ-PO-VO-309-019/2020
60 594,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
23. December 2019
Zmluva o zriadení vecného bremena
845 876 002-1-2019-ZVB
440,00 € Železnice Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves