Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. December 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
258/2022-7
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Pečovská Nová Ves
21. December 2022
Zmluva o dielo - Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves
618/2022
Doplnená
517 545,40 € PB bau, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
21. December 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 11.12.2017
128/2022-3
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
15. December 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS00008208620
620/2022-5
213,50 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
15. December 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000822133P
620/2022-4
213,50 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
15. December 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS00008220892
620/2022-6
213,50 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
15. December 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000822090H
620/2022-1
213,50 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
15. December 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000822131T
620/2022-2
213,50 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
15. December 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000822132R
620/2022-3
213,50 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
13. December 2022
Zmluva o grantovom účte
617/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
30. November 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BLG1-72-74
13/2022
585 405,52 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
29. November 2022
Poistná zmluva číslo: 4419016558
4419016558
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insuarance Group Obec Pečovská Nová Ves
29. November 2022
Zmluva o spolupráci pre národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. ITMS2014+: 312051ARK3
658/2022
57 350,55 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
29. November 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU IROP-Z-302071BLG1-72-74
4120/2022
585 405,52 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
25. November 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2019-61/BUG9
2
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
15. November 2022
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. ITMS2014+: 312051ARK3
658/2022
57 350,55 € Úrad vlády SR Obec Pečovská Nová Ves
11. November 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 756/1 k. ú. Pečovská Nová Ves
576/2022
0,00 € Ladislav Trávnik Obec Pečovská Nová Ves
11. November 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 755 k. ú. Pečovská Nová Ves
578/2022
0,00 € Ing. Juraj Jaško Obec Pečovská Nová Ves
11. November 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 756/3 k. ú. Pečovská Nová Ves
575/2022
0,00 € Anna Trávniková Obec Pečovská Nová Ves
11. November 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 757 k. ú. Pečovská Nová Ves
577/2022
0,00 € Mgr. Magdaléna Trávniková Obec Pečovská Nová Ves