Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. August 2022
Partnerská dohoda
464/2022
0,00 € Partnerstvo BACHUREŇ Obec Pečovská Nová Ves
4. August 2022
Zmluva o bežnom účte na dotácie
458/2022
0,00 € VÚB, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
4. August 2022
Dohoda o dodávke tovaru
456/2022
858,00 € SONTEK s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
3. August 2022
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
1745/2022
276 744,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
3. August 2022
Dohoda č. 22/37/010/20
453/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Obec Pečovská Nová Ves
2. August 2022
Zmluva č. 2022_MPC_NP_PoP2_ZŠ_020 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
452/2022
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Obec Pečovská Nová Ves
2. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 07.03.2022 - Rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves
178/2022-1
226 468,13 € Metrostav DS a.s. Obec Pečovská Nová Ves
1. August 2022
Zmluva o dielo č. 1-29/07/2022
440/2022
48 600,00 € EuroGeo-CADaster s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
28. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2022-004793
130 716,59 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Obec Pečovská Nová Ves
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 15.6.2020
434/2022
41 691,35 € TerMo, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
22. Júl 2022
Zmluva č. 434/2022/OPR o poskytnutí dotácie
123/2022
2 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Pečovská Nová Ves
21. Júl 2022
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-378-008/2022
274/2022
41 458,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
19. Júl 2022
ZMLUVA č. 434/2022/OPR o poskytnutí dotácie
434/2022/OPR
2 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Pečovská Nová Ves
14. Júl 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 11.12.2017
128/2022-2
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
14. Júl 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. ZoP/2022/363 - Pečovská Nová Ves, IBV Mlynská
ZoP/2022/363
Doplnená
2 348,54 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
12. Júl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.12.2021 - Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska v Pečovskej Novej Vsi
278/2022-2
867 508,44 € GMT development, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
12. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
418/2022
3 649,68 € Hempea s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
8. Júl 2022
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č: ZM_SEP-IMRK3-2021/004237 zo dňa 05.10.2021
75/2022
59 492,20 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Obec Pečovská Nová Ves
8. Júl 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. KRHZ-PO-VO-378-008/2022
KRHZ-PO-VO-378-008/2022
41 458,60 € Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
22. Jún 2022
Hromadná licenčná zmluva
VP/22/07005/001
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Pečovská Nová Ves