Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 19.11.2021 - Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, SO 01 Vodovod - Južná ul. - Hlavná ul., SO 02 Vodovod - Poľský dvor - Hlavná ul.
520/2022
2 448,00 € TerMo, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
16. September 2022
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a udržiavacie práce miestnej komunikácie na ul. Jabloňovej v Pečovskej Novej Vsi, parcela KN-C 780/29
502/2022
12 849,97 € Metrostav DS a.s. Obec Pečovská Nová Ves
16. September 2022
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia spevnenej plochy pred zdravotným strediskom na ul. Hlavná 79, Pečovská Nová Ves
503/2022
35 905,24 € Metrostav DS a.s. Obec Pečovská Nová Ves
13. September 2022
Mandátna zmluva o výkone správy bytov
506/2022
0,00 € SABYT s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
13. September 2022
Dodatok č. 9 k Zmluve č. 50-000105848PO2015 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
501/2022
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
9. September 2022
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet
499/2022
0,00 € VÚB, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
9. September 2022
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet
498/2022
Doplnená
0,00 € VÚB, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
8. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. E660 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 15.12.2021
245/2022
0,00 € Environmentálny fond Obec Pečovská Nová Ves
7. September 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000017054L
479/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
6. September 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 20.12.2021 - Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska v Pečovskej Novej Vsi
278/2022-3
882 313,25 € GMT development, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
5. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
492/2022
4 501,99 € melon media s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
2. September 2022
Hromadná licenčná zmluva
VP/22/07005/002
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Pečovská Nová Ves
30. August 2022
Zmluva č. 1091/2022/OPR o poskytnutí dotácie
181/2022
20 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Pečovská Nová Ves
25. August 2022
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
486/2022
5 960,00 € Peter Paľa - PROJEKT Obec Pečovská Nová Ves
23. August 2022
ZMLUVA č. 1091/2022/OPR o poskytnutí dotácie
1091/2022/OPR
20 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Pečovská Nová Ves
18. August 2022
Zmluva o finančnom dare
470/2022-2
200,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
16. August 2022
Partnerská dohoda
464/2022-1
0,00 € Partnerstvo BACHUREŇ Obec Pečovská Nová Ves
16. August 2022
Mandátna zmluva
469/2022
2 232,00 € HydroVolt Energy, s. r. o. Obec Pečovská Nová Ves
10. August 2022
Projektová zmluva na realizáciu projektu v rámci programu "Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov" z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 - 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
1745/2022
276 744,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
10. August 2022
Partnerská dohoda
464/2022
0,00 € Partnerstvo BACHUREŇ Obec Pečovská Nová Ves