Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. December 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o nájme bytu
608/2022-9
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Margita Husárová
27. December 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o nájme bytu
608/2022-2
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Olina Červeňáková
27. December 2022
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/1/2022
857/1/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Marek Košč
27. December 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o nájme pozemku uzavretej dňa 31.12.2001
615/2022
14,80 € Obec Pečovská Nová Ves Aladár Ferko, Angelika Ferková
27. December 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o nájme bytu
608/2022-12
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Irena Červeňáková
27. December 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o nájme bytu
608/2022-8
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Pavol Gabčo
27. December 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
996/54/2022/závod PO
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. December 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku C KN 1367/4 k. ú. Pečovská Nová Ves
604/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Mária Jurašeková
21. December 2022
Kúpna zmluva
151/2022-1
1 584,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ing. Branislav Perdík, Mgr. Kamila Perdíková
19. December 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
996/54/2022/zavodPO - Obec Pečovská Nová Ves
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. December 2022
Zmluva o zverení majetku obce PNV do správy RO ZŠ s MŠ
PNV-2022/004-ZSsMS/042
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves
2. December 2022
Zmluva o zverení majetku Obce Pečovská Nová Ves do správy rozpočtovej organizácii Základná škola s MŠ, Školská 12, 082 56 Pečovská Nová Ves
605/2022
735 827,48 € Obec Pečovská Nová Ves Základná škola s materskou školou
29. November 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o zabezpečení spoločného stravovania zo dňa 23.02.2022
277/2022-20
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Mária Kvašňáková
25. November 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku C KN 920 v k. ú. Pečovská Nová Ves
471/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ing. Daniel Zborovský, Beáta Švecová
23. November 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o zabezpečení spoločného stravovania zo dňa 18.02.2022
277/2022-15
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Lýdia Cicmanová
23. November 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o zabezpečení spoločného stravovania zo dňa 18.02.2022
277/2022-16
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Štefan Leščák
23. November 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o zabezpečení spoločného stravovania zo dňa 23.03.2022
277/2022-14
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Magdaléna Kochanová
23. November 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o zabezpečení spoločného stravovania zo dňa 18.02.2022
277/2022-10
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Mária Kočiščáková
23. November 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o zabezpečení spoločného stravovania zo dňa 20.01.2022
277/2022-11
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Agnesa Rozkošová
23. November 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o zabezpečení spoločného stravovania zo dňa 18.02.2022
277/2022-17
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Margita Leščáková