Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
zmluva o úvere
700/309/2023
102 830,00 € Obec Pečovská Nová Ves Štátny fond rozvoja bývania
7. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 02183/2023-PKZO-B40124/23.00 Obec Pečovská Nová Ves, k.ú. Pečovská Nová Ves
02183/2023-PKZO-B40124/23.00
693,00 € Obec Pečovská Nová Ves Slovenský pozemkový fond
31. August 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/3/2023
858/3/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Patrik Huba
24. August 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/93/365
525 906,57 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
28. Júl 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/37/010/134
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
19. Júl 2023
Kúpna zmluva
9011072202301
1,00 € Obec Pečovská Nová Ves Východoslovenská distribučná, a.s.
17. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 969
969
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Jarmila Kapušniaková
17. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 968
968
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ing. Jozef Matisovský
13. Júl 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch E KN 492/2, E KN 833/2, E KN 491, C KN 922/4 v k.ú. Pečovská Nová Ves
363/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Peter Novický
10. Júl 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku E KN 13/9 k. ú. Pečovská Nová Ves
369/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Vladimír Volanský
30. Jún 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku E KN 796/1 k. ú. Pečovská Nová Ves
366/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Mgr. Marta Nemcová
7. Jún 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) č. 0717202301 - Pečovská Nová Ves, 4 BD - NN
248/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Východoslovenská distribučná, a.s.
6. Jún 2023
Dodatok k zmluve o nájme bytu zo dňa 1.8.2007
252/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Hermína Bilá
31. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
41/2023-9
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Anna Straková
31. Máj 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/11/2023
858/11/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Tomáš Mačišák
31. Máj 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku C KN 625 k.ú. Pečovská Nová Ves
147/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Lukáš Frohlich, Svetlana Frohlichová
29. Máj 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/4/2023
857/4/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Andrej Jacko
29. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 967
967
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Eva Červeňáková
12. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
41/2023-8
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Magdaléna Semančíková
12. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
41/2023-7
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Karol Semančík