Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2022
Zmluva o úvere
700/84/2022
128 490,00 € Obec Pečovská Nová Ves Štátny fond rozvoja bývania
6. Jún 2022
Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0008-PRB/2022
58 920,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo dopravy a výstavby SR
6. Jún 2022
Zmluva o úvere
700/83/2022
1 114 750,00 € Obec Pečovská Nová Ves Štátny fond rozvoja bývania
2. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 299
299
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Helena Zubrická
2. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 677
677
4,98 € Obec Pečovská Nová Ves Helena Zubrická
2. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 771
771
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Helena Zubrická
2. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 21
21
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Marta Čubová
2. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 876
876
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Lýdia Karaffová
2. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 436
436
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Magdaléna Baňasová
2. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15
15
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Jozef Fedák
2. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 690
690
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Anna Jamrichová
2. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 833
833
19,92 € Obec Pečovská Nová Ves Margita Novická
27. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 482/1 k.ú. Pečovská Nová Ves zo dňa 19.4.2022
272/2022-1
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Martin Mizerák
25. Máj 2022
Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
277/2022-4
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves PharmDr. Ľubomír Pasternák
25. Máj 2022
Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
277/2022-5
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves PharmDr. Beáta Pasternáková
20. Máj 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 924/1 k.ú. Pečovská Nová Ves
330/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Melichar Gajdoš, Mária Gajdošová
17. Máj 2022
Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
277/2022-3
Doplnená
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Jana Jašková
3. Máj 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 317/1 v k.ú. Pečovská Nová Ves
238/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Jozef Jankura, Bc. Zuzana Jankurová
2. Máj 2022
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
293/2022
8,00 € Obec Pečovská Nová Ves MEDI-INFANS, s.r.o.
28. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 562
562
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Ján Šesták