Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 958
958
4,98 € Obec Pečovská Nová Ves František Gabčo
24. August 2022
Zmluva o nájme
470/2022-4
1 500,00 € Obec Pečovská Nová Ves GMT development, s.r.o.
19. August 2022
Zmluva o nájme
470/2022-3
1 000,00 € Obec Pečovská Nová Ves MHAKO, s.r.o.
18. August 2022
Zmluva o nájme
470/2022-1
500,00 € Obec Pečovská Nová Ves Metrostav DS a.s.
12. August 2022
Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
277/2022-6
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Anna Dvorščáková
2. August 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku C KN 796/1 v k.ú. Pečovská Nová Ves
166/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ľubomír Stracenský
2. August 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/37/010/20
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Júl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 917/1 k.ú. Pečovská Nová Ves
373/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Erik Petrek
18. Júl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku KN-E 13/9 v k.ú. Pečovská Nová Ves
332/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Mgr. Lucia Maťaš Tomková
18. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2022-004793
130 716,59 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
18. Júl 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 1550/13 k.ú. Pečovská Nová Ves
261/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Mgr. Jakub Straka
14. Júl 2022
Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov Zmena stavebníka č. ZoP/2022/363-PP - Pečovská Nová Ves - IBV, ul. Mlynská
ZoP/2022/363-PP
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Východoslovenská distribučná, a.s.
13. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 880
880
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Matilda Gernátová
13. Júl 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) na pozemku C KN č. 1082/4 v k.ú. Pečovská Nová Ves pre umiestnenie elektroenergetického zariadenia VSD a.s. Košice
1196/VSD/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Východoslovenská distribučná, a.s.
13. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 700
700
19,92 € Obec Pečovská Nová Ves Ružena Sirotňáková
13. Júl 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Kúpnej zmluvy) na prevod časti pozemku na umiestnenie trafostanice v rámci stavby Pečovská Nová Ves, IBV Mlynská
1195/VSD/2022
1,00 € Obec Pečovská Nová Ves Východoslovenská distribučná, a.s.
7. Júl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 912/14 k.ú. Pečovská Nová Ves
388/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Pavol Triščík, Renáta Triščíková
17. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 954
954
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Emília Lacková
17. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 329
329
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Brigita Kalejová
17. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 943
943
9,96 € Obec Pečovská Nová Ves Mária Kalejová