Centrálny register zmlúv

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2015
Quality Assessment od the Corine land cover 2012
9/2015
1 000,00 € Geografiský ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava, Slovakia IGN France International
18. Máj 2015
Zmluva o spolupráci medzi Geografickým ústavom SAV a Ústavom krajinnej ekológie na riešení projektu Geografického ústavu VEGA č. 2/0023/15
7/2015
Doplnená
537,20 € Ústav krajinnej ekológie SAV Geografický ústav Slovenská akadémia vied
29. Október 2013
Project: Urban atlas Update (2013-2016)
8/2013
15 000,00 € IGN France International Geografický ústav Slovenská akadémia vied
19. September 2013
Séria priečnych profilov geofyzikálnymi metódami
7/2013
600,00 € GEMINI, združenie Prírodovedeckej fakulty UK a PRICOM, s.r.o. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
27. Marec 2013
Anotácia prednášky
2/2013
80,00 € Mgr. Juraj Petrakovič Geografický ústav Slovenská akadémia vied
27. Marec 2013
Anotácia prednášky
3/2013
80,00 € Oľga Danglová, CSc. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
27. Marec 2013
Anotácia prednášky
4/2013
80,00 € Ing. Jana Špulerová, PhD. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
27. Marec 2013
Anotácia prednášky
5/2013
80,00 € Doc. ing. arch. Jana Gregorová, CSc. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
8. November 2012
Anotácia prednášky
14/2012
50,00 € Ing. Dagmar Štefunková, CSc. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
8. November 2012
Anotácia prednášky
15/2012
50,00 € Ing. Anna Dobrucká Geografický ústav Slovenská akadémia vied
8. November 2012
Anotácia prednášky
16/2012
Doplnená
50,00 € Ing. arch. Michal Škrovina Geografický ústav Slovenská akadémia vied
8. November 2012
Anotácia prednášky
17/2012
50,00 € Mgr. Dušan Šebo Geografický ústav Slovenská akadémia vied
7. Marec 2012
Analysis of challenges, needs and potentials of the CENTRAL EUROPE area and strategic orientations in view of the transnational cooperation for the period 2014-2020
3/2012
3 700,00 € ŐIR GmbH Geografický ústav Slovenská akadémia vied
23. Február 2012
Preklad textu kapitoly Cestovný ruch do publikácie
1/2012
346,26 € PhDr. Jana Domsová Geografický ústav Slovenská akadémia vied
24. Február 2012
Zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami
2/2012
29 400,00 € VVMZ, s.r.o. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
9. Marec 2012
Preklad textu časti kapitol Dostupnosť a Cestovný ruch v pohraničí do publikácie
5/2012
450,00 € PhDr. Jana Domsová Geografický ústav Slovenská akadémia vied
9. Marec 2012
Dodatok k zmluve o spolupráci pri vydávaní periodickej tlače
4/2012
4 459,20 € SAP- Slovak Academic Press s.r.o. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
2. Máj 2012
Recenzný posudok
6/2012
300,00 € Mgr. Marcel Horňák, PhD. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
18. Máj 2012
Preklad textu
7/2012
450,00 € PhDr. Jana Domsová Geografický ústav Slovenská akadémia vied
1. Jún 2012
Analýza postavenia problematiky kultúrnej krajiny v územnoplánovacej dokumentácii v SR s dôrazom na mestá malokarpatského regiónu
8/2012
2 300,00 € Ing. arch. Erika Horanská Geografický ústav Slovenská akadémia vied