Centrálny register zmlúv

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2018
Zmluva o dielo č 5/2018
14/2018
1 340,00 € Dr. Katarzyna Anna Ostapowitz Geografický ústav Slovenská akadémia vied
20. December 2018
Zmluva o spolupráci
22/2018
7 700,00 € FINaXY, spol. s r.o. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
19. September 2013
Séria priečnych profilov geofyzikálnymi metódami
7/2013
600,00 € GEMINI, združenie Prírodovedeckej fakulty UK a PRICOM, s.r.o. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
12. Máj 2015
Licenčná zmluva Súhlas na použitie databázy digitálnej historickej ortofotomapy Slovenska z obdobia pred kolektivizáciou (1949-1952)
5/2015
378,00 € GEODIS SLOVAKIA s.r.o. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
23. Január 2017
Zmluva - sublicencia na použitie diela
1/2017
0,00 € Geografický ústav SAV Múzeum Spiša
9. Júl 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej podpory výskumu a vývoja
02/2018
Doplnená
377 192,41 € Geografický ústav SAV Slovenská akadémia vied
15. Apríl 2014
Sublicencia na použitie diela
4/2014
0,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied Botanický ústav SAV
14. Marec 2016
Quantification of morphological changes in river channels and its impact on flood risk, M0RCHFLOOD
4/2016
7 498,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied Ostravská univerzita v Osravě
22. August 2016
Zmluva na realizáciu aktivít spojených s riešením projektu APVV-15-0136
7/2016
52 000,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. September 2016
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-15-0184
8/2016
72 722,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied Univerzita Komenského v Bratislave
25. Október 2016
Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
9/2016
157 205,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
16. Marec 2017
Contract on the Provision of Financial Resources from the International Visegrad Fund´s Visegrad Grant No. 21640051
5/2017
25 850,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied International Visegrad Fund
19. Apríl 2017
Zmluva - sublicencia na použitie diela
7/2017
0,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied
20. September 2017
Zmluva č. Z2017056 o poskytovaní odborných služieb
10/2017
0,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied STENGL a.s.
20. Október 2017
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0462
11/2017
240 912,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied Agentúra na podporu výskumu a vývoja
31. Máj 2018
Kolektívna zmluva na rok 2018
15/2018
Doplnená
0,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV pri Geografickom ústave SAV
12. Jún 2018
Consortium Agreement
18/2018
0,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied Institute of Steppe of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
18. Júl 2018
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu AO/1-8673/16/NL/NDe
03/2018
Doplnená
64 422,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i. Národné lesnícke centrum
2. Marec 2017
Agreement to perform assignment
4/2017
7 000,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Delft University of Technology, faculty Architecture
4. Júl 2019
Zmluva - sublicencia na použitie diela č. 8/2019
8/2019
0,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied OZ Freemap Slovakia