Centrálny register zmlúv

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2012
Vnímanie a vzťah miestnach komunít ku kultúrnej krajine malokarpatského regiónu
9/2012
2 300,00 € Ing. arch. Michal Škrovina Geografický ústav Slovenská akadémia vied
28. Jún 2012
Inštalácia počítačovej zostavy, operačného systému, aplikácií, migrácia dát, zaškolenie na nový operačný systém
10/2012
120,00 € Adam Jakubička Geografický ústav Slovenská akadémia vied
13. Júl 2012
Vydávanie časopisu Kartografické listy v roku 2012
11/2012
0,00 € Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenská akadémia vied
7. August 2012
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou v doktorandskom štúdiu zo dňa 10.4.206
12/2012
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislava Geografický ústav Slovenská akadémia vied
30. August 2012
Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. 1/2012
13/2012
264,00 € RNDr. Karol Husár, CSc. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
8. Január 2013
Vydávanie časopisu Kartografické listy v roku 2013
1/2013
0,00 € Kartografická spoločnosť SR Geografický ústav Slovenská akadémia vied
17. Máj 2013
Dodatok na rok 2013 k zmluve o spolupráci pri vydávaní periodickej tlače
6/2013
4 553,00 € SAP - Slovak Academic Press s.r.o. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
21. Február 2014
Zmluva o spolupráci na projekte spoločenských akcií v roku 2014
1/2014
0,00 € Slovenská geografická spoločnosť pri SAV Geografický ústav Slovenská akadémia vied
21. Február 2014
Zmluva o spolupráci na projekte spoločenských akcií v roku 2014
2/2014
0,00 € Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV Geografický ústav Slovenská akadémia vied
26. Február 2014
Dohoda o spolupráci pri vydávaní časopisu Kartografické listy v roku 2014
3/2014
0,00 € Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenská akadémia vied
15. Apríl 2014
Sublicencia na použitie diela
4/2014
0,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied Botanický ústav SAV
14. Január 2015
Dohoda o spolupráci pri vydávaní časopisu Kartografické listy v roku 2015
1/2015
0,00 € Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenská akadémia vied
13. Február 2015
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2015
2/2015
0,00 € Slovenská geografická spoločnosť pri SAV Geografický ústav Slovenská akadémia vied
13. Február 2015
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2015
3/2015
0,00 € Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV Geografický ústav Slovenská akadémia vied
12. Máj 2015
Licenčná zmluva Súhlas na použitie databázy digitálnej historickej ortofotomapy Slovenska z obdobia pred kolektivizáciou (1949-1952)
5/2015
378,00 € GEODIS SLOVAKIA s.r.o. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
30. September 2015
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby č.250924
250924
0,00 € Nemocnica svätého Michala, a.s. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
14. Apríl 2016
Zmluva o spolupráci
5/2016
0,00 € CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. Geografický ústav Slovenská akadémia vied
20. Apríl 2016
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov a parkovacieho mioeta
6/2016
0,00 € Slovenská akadémia vied Geografický ústav Slovenská akadémia vied
22. August 2016
Zmluva na realizáciu aktivít spojených s riešením projektu APVV-15-0136
7/2016
52 000,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. September 2016
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-15-0184
8/2016
72 722,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied Univerzita Komenského v Bratislave