Centrálny register zmlúv

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. September 2019
Agreement to perform assignment
11/2019
Doplnená
1 500,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Institute of Geography and Spatial Organization PAS
29. Október 2019
Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou Geografický ústav SAV pri podieľaní sa na uskutočňovaní doktorandských študijných programov regionálna geografia; fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
13/2019
0,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
3. Jún 2020
Zmluva o dielo
11/2020
500,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Metropolitný inštitút Bratislavy
30. Jún 2020
DODATOK č. 1 k zmluve o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
12/2020 - 19/2018
0,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Štatistický úrad Slovenskej republiky
10. Júl 2020
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0462
13/2020 - 11/2017
0,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Agentúra na podporu výskumu a vývoja
28. Október 2020
Licencia na použitie diela Digitálna databáza Regionálne geomorfologické členenie Slovenska
17/2020
7 000,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Geodetický a kartografický ústav Bratislava
5. November 2020
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu v praxi medzi žiadateľom a odberateľom výsledkov riešenia projektu
19/2020
Doplnená
0,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Slovenský hydrometeorologický ústav
20. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0302
7/2021
190 000,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0586
8/2021
150 000,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16. September 2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0432
11/2021
207 250,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Agentúra na podporu výskumu a vývoja
28. Február 2022
SUBCONTRACT on performance of enhanced solar radiation nowcasting based on geostationary satellite data
10/2022
53 992,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Solargis, s.r.o.
20. Január 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
1/2022
Doplnená
842 663,75 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Slovenská akadémia vied
24. Január 2022
Kolektívna zmluva na rok 2022
4/2022
0,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV pri Geografickom ústave SAV, v. v. i.
17. August 2022
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-21-0226
19/2022
57 414,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
17. August 2022
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-21-0286
20/2022
113 510,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
20. Október 2022
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
23/2022
0,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
2. November 2022
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
24/2022
0,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
1/2023
772 366,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Slovenská akadémia vied
9. November 2015
Quality Assessment od the Corine land cover 2012
9/2015
1 000,00 € Geografiský ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava, Slovakia IGN France International
25. Január 2016
Dohoda o spolupráci Kartografickej spoločnosti
1/2016
0,00 € Geografiský ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava, Slovakia Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, Radlinského 11, 813 68 Bratislava