Centrálny register zmlúv

Výsledky vyhľadávania

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
549/2024
60,00 € Mestský podnik služieb Čadca František Pohančeník
29. Máj 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy a o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
ZM-E-2/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
29. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z-239/2024
0,00 € Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
29. Máj 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
405/2024/OMM
30,00 € Ján Kočan Mesto Vranov nad Topľou
29. Máj 2024
Zmluva na zabezpečenie činností súvisiacich s nakladaním s komunálnymi odpadmi
28052024
0,00 € FINA servis s.r.o. Obec Lehnice
29. Máj 2024
Rámcová zmluva na dodanie tovaru - Dodávka kancelárskych potrieb
25/2024
0,00 € KANCPAPIER, s.r.o. „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce
29. Máj 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
805866319-2-2023-DUNZ
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Viera Blahová
29. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 10
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 10
0,00 € Rastislav Valkošák VALKY Správa obecných lesov, s.r.o
29. Máj 2024
Dohoda o podmienkach vývozu a skládkovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
2024
0,00 € Bytové družstvo Zlaté Moravce Technické služby mesta Zlaté Moravce
29. Máj 2024
Dohoda o úhrade cestovných náhrad súvisiacich s prijatím zahraničného hosťa
048/2024/FUSAVvvi
0,00 € prof. Mark Hillery Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
29. Máj 2024
Koncert študentov Cirkevného konzervatória
24/204
60,00 € CIRKEVNÉ KONZERVATÓRIUM Kultúrne zariadenia Petržalky
29. Máj 2024
ZMLUVA o spolupráci č. 9/2024 pri zabezpečení verejného kultúrneho podujatia
9/2024
0,00 € Divadlo Thália Színház Bábkové divadlo v Košiciach
29. Máj 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
408/2024/OMM
120,00 € Eva Gabrišková Mesto Vranov nad Topľou
29. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme obecného bytu
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 633/2021/5
173,00 € Kosztolányi Tibor Obec Pribeta
29. Máj 2024
Zmluvu uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov - SO.10.00 Podzemné el. vedenia a SO.10.01 El. NN prípojky k stavbe „Rodinný dvojdom 1, 2, 3“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 631/88, 3973/1 a reg. E-KN parc. č. 192/1 v k.ú. Vrakuňa.
286503442400/0099
1 141,00 € CRESCO Vrakuňa s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
29. Máj 2024
Zriadenie VB za účelom uloženia SO 200 Vodovodná prípojka, SO 300 Splašková kanalizácia, SO 301 Splašková kanalizácia k stavbe "Skladové logistické centrum Na vrátkach, BA IV - Dúbravka", k.ú. Dúbravka, C-KN p.č. 3404/2, 3283, 3284, 3175/54
286502432400/0099
3 805,00 € Doprastav, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
29. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502582400/0099, uzatvorená za účelom uloženia rozvodov NN a istiacej skrine v rámci stavby "2 radové dvojdomy Sára", na pozemku reg. C-KN parc. č. 1413/2, k.ú. Dúbravka
OKDSVBZ00001833
605,00 € Hanulíková Iveta, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
29. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02033-Z
SPO-V04-02033-Z
19 000,00 € Eva Gažová Slovenská agentúra životného prostredia
29. Máj 2024
Dohoda o podmienkach vývozu a skládkovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
2024
0,00 € Artovňa ZM Technické služby mesta Zlaté Moravce
29. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní v služobnom apartmáne a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002775-039_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) plk. Ing. Rastislav Polakovič