Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028639364423022
1 434,12 € Mišíková Katarína,Mgr.PhD. Hlavné mesto SR Bratislava
26. Február 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZLM-19-46/2024
9,15 € Mgr. Janka ŽIFČÁKOVÁ Ministerstvo obrany SR
26. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03055-Z
SPO-V04-03055-Z
19 000,00 € Michal Čapkovič Slovenská agentúra životného prostredia
26. Február 2024
Nájomná zmluva č. 236
238/2024
10,00 € Eva Olšiaková, Fučíkova 620, Poltár Obec Utekáč, 985 06 Utekáč č. 848/52
26. Február 2024
nájomná zmluva - byty
GEN_092/2024
130,24 € Forgáčová Emília Mesto Zlaté Moravce
26. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1082072
110,00 € Součková Marta Rozhlas a televízia Slovenska
26. Február 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
003/2024/UCM_LZ
30,00 € Darina Peterková Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
26. Február 2024
Príkazna zmluva
Príkazná zmluva č.2024/13
0,00 € prof. PhDr. Michal Kozubík, PhD. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
26. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286507382300/0099, uzatvorená za účelom uloženia preložky plynovodu k stavbe "prestavba a modernizácia rodinného domu" na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 250/1, 251, k.ú. Rusovce
286507382300/0099
145,00 € Stašová Mária Hlavné mesto SR Bratislava
26. Február 2024
Nájomná zmluva č. 237
239/2024
22,00 € Marta Turoňová, Utekáč 1340 Obec Utekáč, 985 06 Utekáč č. 848/52
26. Február 2024
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
TOR-2024/2-5-Obc
3 800,00 € Slavomír Gibarti Obec Torysa
26. Február 2024
Zmluva o vydávaní v cudzom jazyku
59/2024
21 404,00 € Dunod Éditeur S.A Divadelný ústav
26. Február 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
64/2024
450,00 € Smejkalová Ilona Divadelný ústav
26. Február 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
22.mpr-64-18/2024-S4
35,00 € Ján MEDVEC Ministerstvo obrany SR
26. Február 2024
nájomná zmluva -- byty
GEN_091/2024
150,41 € Ďurček Milan Mesto Zlaté Moravce
26. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-01708-Z
SPO-V03-01708-Z
19 000,00 € Miroslav Puškár Slovenská agentúra životného prostredia
26. Február 2024
Prenájom telocvične
06/2024/TV
280,00 € Ing. Gabriela Slížová ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5
26. Február 2024
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve
30201/NZ-056/2020/Višňové/1856/úsek0130/SO_V904-00/2708_dodatok č.1
3 720,85 € Oľga Paurová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
26. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028639362623022
1 445,59 € VICIAN Emil,Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
26. Február 2024
Nájomná zmluva č. 238
240/2024
10,00 € Miloslav Pokorný, Utekáč 820 Obec Utekáč, 985 06 Utekáč č. 848/52