Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
Október
2020
Zmluva č.4600005253/PRK/2020 o odbornom vzdelávaní
471/2020
0,00 € ŽSR - Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie Bratislava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
5.
November
2020
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS1206100145
1 313,69 € ŽRAVKA S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
19.
November
2020
"Rámcová dohoda č. 4600005271/RKsZ/2020 na vykonávanie opráv HKV 362, HKV 363 "
0485/2020
0,00 € ŽOS Vrútky a.s Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
19.
November
2020
"Rámcová dohoda č. 4600005272/RKsZ/2020 na vykonávanie opráv HKV 162, HKV 163 "
486/2020
0,00 € ŽOS Vrútky a.s Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
18.
November
2020
Zabezpečenie opravy dvojkolesí s ložiskovou komorou 80V
1100036265/44318/2020-O8
0,00 € ŽOS Trnava, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
29.
Október
2020
DOHODA č. 20/31/54X/31 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 2
20/31/54X/31
0,00 € Žofia Gáborová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
6.
November
2020
D O H O D A číslo: 20/09/012/27 uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20/09/012/27
0,00 € Žitná - Radiša Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
29.
Október
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
33OPLK000311 Dodatok č. 63
0,00 € ŽILPO S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
4.
November
2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov ŽSK č. 702/2020/RÚ
037-Z/2020
0,00 € Žilinský samosprávny kraj, Úrad pre verejné obstarávanie
10.
November
2020
Dohoda č. 32/2020 o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku v zmysle zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 32/2020
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Slovenská republika - Okresný úrad Žilina
17.
November
2020
Zmluva o spolupráci
490/2020
16 695,00 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo zdravotníctva SR
20.
November
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC441-2019-53/AGN8
KZP-PO4-SC441-2019-53/AGN8
61 557,33 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
November
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC441-2019-53/AGT2
KZP-PO4-SC441-2019-53/AGT2
58 526,07 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
November
2020
Zmluva o zriadení vecného bremena
2020/O220-ŽSK-2
1,00 € Žilinský samosprávny kraj Železnice Slovenskej republiky
24.
November
2020
Zmluva o spolupráci
528/2020
17 325,00 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo zdravotníctva SR
3.
November
2020
Zmluva o dielo č. 017/1/2020/153
1/017/276/2020
0,00 € Žilinské komunikácie a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18.
November
2020
Zmluva č. 9-2/19/2020-FPEDAS o zabezpečení špecializovanej odbornej prípravy
Zmluva č. 9-2/19/2020-FPEDAS o zabezpečení špecializovanej odbornej prípravy
29 322,00 € Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky ekonomiky dopravy a spojov fyzická osoba - študent
26.
Október
2020
Zmluva o spolupráci na projekte APVV-19-0524
408/D/2020
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied
26.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. PP-COVID-20-0013
PP-COVID-20-0013
120 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline Agentúra na podporu výskumu a vývoja
26.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. PP-COVID-20-0100
PP-COVID-20-0100
134 803,00 € Žilinská univerzita v Žiline Agentúra na podporu výskumu a vývoja