Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
Zmluva na výkon stavebného dozoru
2022/1054
11 988,00 € CESTNÉ STAVBY SK, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
30. September 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 52/2018 zo dňa 29.11.2018
D6_2b-52/2018
2 238,72 € Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
30. September 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 14/2018 zo dňa 15.06.2018
D6_2b-14/2018
3 640,92 € Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
30. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 2/2022 zo dňa 31.03.2022
D1_2b-2/2022
1 046,64 € Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
30. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 3/2022 zo dňa 31.03.2022
D1_2b-3/2022
3 786,36 € Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
1. Október 2022

ZML.2022/0236
0,00 € Obec Budmerice, č. 534, 900 86 Budmerice
30. September 2022
Uzatvorenádňa za účelom uloženia SO 624 Prípojky NN k stavbe "Modernizácia údržbovej základne - 3.etapa, depo Jurajov dvor" na pozemkoch reg. CKN parc. č. 13619/1,2 a reg. EKN parc. č. 13625/5,13666/1, 13670/5,13673, 22085/1 v k.ú. Nové Mesto.
286505812200/0099
9 035,00 € Hlavné mesto SR Bratislava
30. September 2022
Protokolom č. 11 94 0566 22 00 o zverení hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - lavičiek a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava - Nové mesto
Protokol č. 119405662200
0,00 € Hlavné mesto SR Bratislava
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
12/2022
0,00 € Základná škola
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
11/2022
0,00 € Základná škola
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
10/2022
0,00 € Základná škola
30. September 2022
Kúpna zmluva
K 08/2022
10 000,00 € Anna Zvadová rod. Krišková, , trvale bytom 032 32 Východná 64, občan slovenskej republiky /ďalej len predávajúci 1/ Eva Klementová rod. Klementová, trvale bytom 935 05, Bohunice, č. 13, občan slovenskej republiky /ďalej len predávajúci 2/ Ján Krišk Obec Východná
30. September 2022
Partnerská zmluva pre projekt SKHU IT EDUCATION, Partnership Agreement, ID: SKHU/1902/4.1/036
2022002242
0,00 € Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným, Észak-Magyarországi Informatikai Management Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Mesto Košice
30. September 2022
Kúpna zmluva
2022/98/E/CI
14 778,00 € Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka Kočovce 244,916 31 Kočovce Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
30. September 2022
Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve č. 340/2014
dodatok č.6
0,00 € Tibor Rábek – TIBI Obec Tvrdošovce
30. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-130-02034
22-130-02034
1 000,00 € "SERMO POPULA" Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
30. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-130-02037
22-130-02037
1 000,00 € "SERMO POPULA" Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
30. September 2022
o nájme nebytových priestorov č. 2022/3/ZP
17/2022
1 120,00 € 22.9.2022 ZŠ s MŠ J. A. Komenského
30. September 2022
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu fin. vzdel. FinQ
15/2022
0,00 € 23.9.2022 ZŠ s MŠ J. A. Komenského
30. September 2022
o nájme nebytových priestorov č. 2022/1/ZP
16/2022
441,00 € 26.9.2022 ZŠ s MŠ J. A. Komenského