Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Máj
2022
Rámcová úverová zmluva
418/2022/OE
40 000 000,00 € Rozvojová banka Rady Európy Žilinský samosprávny kraj
27.
Máj
2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB MIGRÁCIE IS OBCÍ DO VLÁDNEHO CLOUDU - PLOŠNÉHO ROZŠÍRENIA IS DCOM - 2. ETAPA
ZL-2022-15
8 267 032,80 € PosAm, spol. s r.o. - DATALAN, a.s. DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy SR
27.
Máj
2022
Kúpna zmluva = PO2022
Kúpna zmluva = PO2022
4 835 120,00 € Dr. Gabriela Causov Žilinská univerzita v Žiline
28.
Máj
2022
Kúpna zmluva
202200405/2022
2 044 200,00 € Ing. Viliam Čech Mesto Prešov
27.
Máj
2022
Dodatok č. 4 Zmluve o dielo zo dňa 20.07.2018.
2018-544-OIČaVO
1 958 818,60 € SOAR sk, a. s Bratislavský samosprávny kraj
27.
Máj
2022
Zmluva o termínovanom úvere č. 635/2022/UZ
2022/191
1 840 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 Mesto Liptovský Hrádok
27.
Máj
2022
DODATOK Č. 2/ Č. 228/ 2022 (ĎALEJ LEN „DODATOK“) K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA
228/2022
1 769 022,16 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stadtgemeinde Hollabrunn
27.
Máj
2022
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu SR
198/2020
1 500 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad vlády SR
27.
Máj
2022
DODATOK Č.1 k Zmluve o dielo č. 2/12/2020 uzavretá podľa § 536 a nasl. a ust. 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektor
6/2022
1 109 378,44 € RVZ INVEST s.r.o. Obec Chlmec, Chlmec č. 83, 067 41 Chlmec
27.
Máj
2022
Zmluva o dielo
TOR-2022/2-54-Obc
1 032 231,23 € EKO SVIP, s.r.o. Obec Torysa
27.
Máj
2022
Zmluva o dielo na stavebné práce zamerané na energetické zefektívnenie budovy základnej školy zriadenej verejným obstarávateľom
EXT_088/2022
958 700,14 € VERÓNY OaS s.r.o. Mesto Nováky
27.
Máj
2022
Zmluva o poskytnutní prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE pre programové obdobie 2014-2020
289/2021/7.7
925 632,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ministerstvo životného prostredia SR
27.
Máj
2022
Zmluva o úvere č. 467/CC/22
IZ 046/22/060/22
850 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Vrbové
27.
Máj
2022
Zmluva o poskytnutní prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE pre programové obdobie 2014-2020
288/2021/7.7
772 210,00 € WWF Slovensko Ministerstvo životného prostredia SR
28.
Máj
2022
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 350/2021 zo dňa 04.06.2021 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 16.11.2021 na realizáciu prác na stavbe "Výstavba mestského atletického areálu na ul. Hrnčiarskej v Humennom"/navýšenie objemu prác, výkon častí časti prác subd...
453/2022
732 969,55 € Neuvedené Neuvedené
27.
Máj
2022
ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu“
17/2022
729 308,38 € STAVOMAL, s.r.o. Obec Neporadza
27.
Máj
2022
Zmluva na nákup vysielacieho času
ST-123/2022
664 060,08 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. SLOVAKIA TRAVEL
27.
Máj
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 8/2021/OSaP
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 8/2021/OSaP
637 742,04 € SYTIQ a.s. Trnavský samosprávny kraj
27.
Máj
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 10/2021/OSaP
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 10/2021/OSaP
622 562,29 € SYTIQ a.s. Trnavský samosprávny kraj
27.
Máj
2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo Číslo zmluvy :2162/2022
1
567 037,90 € STAVECO, s.r.o., Dopravná 412, 955 01 Topoľčany Obec Horné Lefantovce, Farská ulica 25/13, 951 45 Horné Lefantovce