Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - kosenie trávnatých porastov verejnej zelene
234/2023
-1 867,43 € PETMART, s.r.o. Mesto Nová Dubnica
7. Jún 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
318/2023/OSMaI
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Jozef Judiak a Lenka Judiaková, Novoť
7. Jún 2023
Zmluva o účinkovaní č. 23/2023
99/2023
0,00 € Medzibrodské kočovné divadlo Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
7. Jún 2023
Dohoda o cene ZF,SA
000C120625
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Railtrans International, a.s.
7. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Leto 2022/2023
Zmluva č. 182/2023/HAPn
0,00 € Mai Kel s. r. o. Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1
7. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/364/2018
0965/2018- D2
0,00 € Impresario Group s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. Jún 2023
Dohoda o prehĺbení kvalifikácie
LU-494/2022
0,00 € Ing. Michal Ondruš Ministerstvo vnútra SR (Letecký útvar)
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak
ZSCIRC 6/2023
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Základná škola s materskou školou Čirč
7. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 17005/2023 o nájme hrobového miesta uzatvorená podľa zákona č. 131/2010 Z.z., o pohrebníctve a ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
17005/2023
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. PhDr. Jarkovská Darina
8. Jún 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
72/2023
0,00 € MAGISTER - Prešov, spol. s. r. o. Prešovská univerzita v Prešove
7. Jún 2023
ZMLUVA č.: 3/1000199775 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
22052023
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Jelka
7. Jún 2023
Zmluva o odbornej pomoci pri prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
012 v/2013
0,00 € Aqua Spiš plus s.r.o. Obec Oľšavka
7. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. OV/085/2020
K085-23
0,00 € Peter Horník Obec Dolné Dubové
7. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. OV/179/2021
K179-23
0,00 € Matilda Demovičová Obec Dolné Dubové
7. Jún 2023
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru
Zmluva 28/2023
0,00 € INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 96001 Zvolen Obec Slovinky
7. Jún 2023
Dodatok k DoC ZF,SA
0C12049302
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. INTERPORT SERVIS, s.r.o.
7. Jún 2023
Zmluva o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2023 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
45660450323
0,00 € Peter Balco Regionálna veterinárna a potravinová správa, Liptovský Mikuláš
7. Jún 2023
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie uzatvorená podľa § 75 ods. 6 zákona č. 363/2011 Z. z.
388/2023
0,00 € Mastelli S.r.l. Ministerstvo zdravotníctva SR
8. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
2023/48
0,00 € ZSE Energia a. s. Obec Jatov
8. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
1011/2023
0,00 € DAVID interier design, spol. s r.o. Mesto Trenčín