Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
Dohoda číslo 23/05/19B/8 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa par.19b zákona 112/2018 Z.z.
2023-02
0,00 € Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Galanta Obecný podnik Pusté Úľany s.r.o.
23. Marec 2023
Zmluva č. 22/03/2023 o uskutočnení predstavenia uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
14/2023
0,00 € Severný vietor Mestské kultúrne stredisko
23. Marec 2023
Kúpna zmluva č. KVA-/455/2022-2272/2023 – Obec Kvakovce – Ing. Anton Petko, PhD
KVA-/455/2022-2272/2023
0,00 € Ing. Anton Petko, PhD Obec Kvakovce
23. Marec 2023
Dodatok k poistnej zmluve Poistenie majetku
ZŠKL-2023-3.
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Základná škola, Kysucký Lieskovec 208
23. Marec 2023
NZ 9/346 hrobka TV
579/2023
0,00 € Mestské služby mesta Trnava Zdenka Popluhárová
23. Marec 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 254
254
0,00 € Správa majetku mesta, n.o., Partizánske Ladislav Kalabus
23. Marec 2023
dieloJ. Mudroch - Hlava chlapca
Zmluva č. 13/2023/GJKTT
0,00 € Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1
23. Marec 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/37/010/116
0,00 € Obec Oľšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
23. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_41/2023/SIEA1056
0,00 € AlfaPro spol. s.r.o Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Marec 2023
Zmluva o účinkovaní č. 4/2023
27/2023
0,00 € Divadlo 3GD Závažná Poruba Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
23. Marec 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 148/8
672/2023
0,00 € Mesto Nitra Beáta Levčíková
23. Marec 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/42/054/337
0,00 € Marcela Mitrová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
23. Marec 2023
Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam
2303/2023/RŠ
0,00 € GAS Familia, s.r.o., Stará Ľubovňa Špeciálna základná škola, Vtáčkovce
23. Marec 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl
202300024/2023
0,00 € Slovenský tenisový zväz Základná škola Šrobárova
23. Marec 2023
Kúpna zmluva č. KVA-/508/2022-113/2023 – Obec Kvakovce – Peter Bomba
KVA-/508/2022-113/2023
0,00 € Peter Bomba Obec Kvakovce
23. Marec 2023
POISTKA číslo 8100072080
11/2023
0,00 € UNIQA poisťovňa , a.s. Obec Vyhne, Vyhne č. 100 966 02 Vyhne
23. Marec 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
99749/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Párnica
23. Marec 2023
Dohoda o integračnom zámere medzi Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže a Národným centrom zdravotníckych informácií
GR ZVJS-02721/35-2023
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
23. Marec 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 309/688/2017
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 309/688/2017
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Mayerova 404/27, 28, 29, Trenčianska Teplá, v zastúpení Bytové družstvo Trenčianske Teplice Štátny fond rozvoja bývania
23. Marec 2023
NZ 3/584 jednohrob TV
580/2023
0,00 € Mestské služby mesta Trnava Juraj Špendla