Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v sieti internet
Zmluva 162024
0,00 € Tlapnet SK, a.s. Obec Slovenský Grob
22. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 00097/02/01/2024.
00097/02/01/2024
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení Žilbyt, s.r.o. Alena Janurová
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
154/BJ10/2024
0,00 € KOVOR s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
21. Február 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 404/730/2019
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 404/730/2019
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Bartókova 1612/24,26,28, Štúrovo, v zastúpení Stavebné bytové družstvo občanov Štátny fond rozvoja bývania
21. Február 2024
MEMORANDUM O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI PRI VYSPORIADANÍ MAJETKOVOPRÁVNYCH VZŤAHOV VO VEREJNOM PRÍSTAVE BRATISLAVA A VEREJNOM PRÍSTAVE KOMÁRNO
05.5-05-2024
0,00 € Slovenská plavba a prístavy, a.s. Verejné prístavy, a. s.
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
7/2024
0,00 € Harmónia n.o. OCEAN Obec Horná Streda
22. Február 2024
Zmluva ČOV/9/2024 o odvádzaní odpadových vôd
64/2024
0,00 € Obec Bziny Ing. Anton Danko
22. Február 2024
dodatok č. 5
D2018/085-5
0,00 € BYTHERM s.r.o. Mestský bytový podnik Drobná Jaroslava
22. Február 2024
ZMLUVA o zbere a zabezpečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov materiálu kat. 3 - článok 10 písm. p) kuchynské odpady určené na ďalšie spracovanie podľa čl. 14 písm. k) nariadenia (ES) č. 1069/2009 č. 33-VŽP/2024
ZMLUVA o zbere a zabezpečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov materiálu kat. 3 - článok 10 písm. p) kuchynské odpady určené na ďalšie spracovanie podľa čl. 14 písm. k) nariadenia (ES) č. 1069/2009 č. 33-VŽP/2024
0,00 € BEMIA plus, s. r. o. Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
21. Február 2024
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 404/168/2015 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 7.5.2015
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 404/168/2015 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 7.5.2015
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome adresa: Bartókova 3 Štúrovo, v zastúpení Stavebné bytové družstvo občanov Štátny fond rozvoja bývania
21. Február 2024
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV č. 404/621/2021
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV č. 404/621/2021
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Štefánikova 1773/13,15,17 Štúrovo, v zastúpení Stavebné bytové družstvo občanov Štátny fond rozvoja bývania
21. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č. 642301
52/2023
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Boľkovce
21. Február 2024
Nájomná zmluva
32000292
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. AGROMAT, s.r.o.
21. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní informácii od prevádzkovateľa verejného vodovodu prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie
200/2023
0,00 € Obec Zborov nad Bystricou Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
21. Február 2024
Zmluva o distribúcií tlače
ZML_028/2024
0,00 € MD profis, s. r. o. Mesto Kysucké Nové Mesto
21. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/ZŠ/2024
Dodatok č. 1 k č. 1/ZŠ/2024
0,00 € YUCON, s.r.o. Obec Veľký Lapáš
21. Február 2024
Dohoda o finančnej zábezpeke
50/2024
0,00 € Mesto Skalica Anna Danielová
22. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105538/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Korňa
22. Február 2024
Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta
1558
0,00 € Obec Kružlov Ján Kostík
21. Február 2024
Dohoda o spolupráci
S-NPSK/128/2024
0,00 € Urbariát Dvorníky, pozemkové spoločenstvo Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne