Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20243750_Z
51 819,00 € EMATRADE s.r.o. Základná škola Gemerská 2, Košice
24. Máj 2024
Rámcová dohoda č. Z20243750_Z
Z20243750_Z
51 819,00 € EMATRADE s.r.o Základná škola, Gemerská 2, Košice
23. Máj 2024
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 11 a zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
364/UNB/2024
51 500,00 € Ing. Peter Nachmazov Univerzitná nemocnica Bratislava
24. Máj 2024
Zmluva o dielo č. UPJŠ - 248/2024 - Dodanie a montáž vzduchotechniky strojovne pre 3. NP v II. sekcii TÚ UPJŠ LF, Trieda SNP č.1 Košice
UPJŠ - 248/2024
51 295,78 € PROFI - CHLAD s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Máj 2024
DOHODA číslo: 2024/TN/014 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu "Podpora opatrovateľskej služby"
85/2024
51 291,24 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Poruba
23. Máj 2024
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2024
91/2024
51 075,00 € Slovenská asociácia pretláčania rukou Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR
23. Máj 2024
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2024
102/2024
50 600,00 € Slovenský futbalový zväz Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR
24. Máj 2024
Kúpna zmluva na dodanie potravín - 03.Mliečne produkty a syry
202400021/2024
50 339,25 € INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola Československej armády
23. Máj 2024
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2024
98/2024
50 237,00 € Slovenská basketbalová asociácia Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR
23. Máj 2024
Zmluva o dielo Rekonštrukcia plynovej kotolne Prameň,BB
17/2024
50 149,26 € S-stav SK s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb Senium
23. Máj 2024
Zmluva o dielo zo dňa 23.5.2024
Zmluva o dielo zo dňa 23.5.2024
50 087,64 € OLI Ihriská s.r.o. Obec Vinica
23. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00081/2024/VA
50 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Výskumná agentúra
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
24052024
50 000,00 € AQUAPARK Poprad, s.r.o. Región Vysoké Tatry
23. Máj 2024
Zmluva o dielo
OcU/81/2024-AS4
49 704,00 € Dojuna, s.r.o. Obec Nižný Čaj
23. Máj 2024
Zmluva o úvere
102/53/2024
49 650,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Bratislava-Ružinov, Borodáčova 3116/6, v zastúpení Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
24. Máj 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
102/53/2024/ZZ
49 650,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Borodáčova 3116/6, Bratislava-Ružinov, v zastúpení Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
23. Máj 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CQA6-76-93 zo dňa 06.09.2023
805/2024
49 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
23. Máj 2024
Zmluva o dielo ( Rekonštrukcia chodníka II. Etapa Čáčovská cesta, Senica- Čáčov)
305/2024
49 172,40 € K.L.T. stav, s.r.o. Mesto Senica
24. Máj 2024
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva 3
49 037,00 € Martin Snopko Obec Lovča
24. Máj 2024
Zmluva_Dom kultúry-modernizácia okien
339/2024
48 848,28 € ALUFER s.r.o. Mesto Pezinok