Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle
78901492
210,00 € Union poisťovňa, a.s. Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach
28. November 2023
Dohoda o spolupráci
PA 22022
6 400,00 € Technická univerzita v Košiciach, BERG Banícke múzeum v Rožňave
28. November 2023
ZMLUVA č. 231360 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
231 08U03
130 416,00 € Environmentálny fond Obec Horný Bar
28. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 00582/04/13/2023.
00582/04/13/2023
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení Žilbyt, s.r.o. Ľubomíra Klusová
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
0012011/2023
466,92 € Senior Care Galanta n. o. Obec Trnovec nad Váhom
28. November 2023
Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie
MA2-21-112023-SK
700,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Kráľova Lehota
28. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
3318/2023
0,00 € Magna energia a.s. Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
28. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 00583/15/02/2023.
00583/15/02/2023
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení Žilbyt, s.r.o. Ľubomíra Klusová
28. November 2023
Darovacia zmluva 12-2023
DZ 12-2023
300,00 € Koala Tours, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Učiteľská
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-TT_ZM_CPTT-OMP-2023-003406-008_2023
50 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Bc. Denis Lelkeš
28. November 2023
ZMLUVA č. 231129 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
231129 08U03
29 410,00 € Environmentálny fond Obec Červený Hrádok
28. November 2023
Zmluva č. 23113908U03 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie
72/11/2023
78 118,00 € Environmentálny fond Obec Somotor
28. November 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
888,00 € Obec Málinec Trčan Július
28. November 2023
Z M L U V A č. 230784 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230784 08U02
266 235,00 € Environmentálny fond Obec Modra nad Cirochou
28. November 2023
Zmluva o preprave ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
CPBB_ZM_080-2023_2023
5 000,00 € Alexander Botev Slovenská republika v zast. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
28. November 2023
Zmluva č.SPZ2023/00206 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
SPZ2023/00206
478 054,40 € Domäsko s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
28. November 2023
Zmluva č.SPZ2023/01008 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
SPZ2023/01008
513,95 € Ladislav Fűkő Pôdohospodárska platobná agentúra
28. November 2023
Zmluva o krátkodobom nájme majetku štátu
124-2023-BB
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave KEY ART AGENCY, s.r.o.
28. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0006/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
202380
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava Obec Fintice, Grófske nádvorie 210/1, 082 16 Fintice
28. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku - 3358/2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku - 3358/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. „KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov