Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva.
uzat. podľa § 141 ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb.
0,00 € Nová Bodva, družstvo Obec Hosťovce
8. December 2022
Príkazná zmluva UKIS 22/2022
1735/2022
90,00 € Ela Gagová Mesto Trenčín
8. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve č. OEM - ES/107/2022
Dodatok č. 2 k Zmluve č. OEM - ES/107/2022
37 530,72 € Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 97401 Banská Bystrici Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
8. December 2022
Zmluva o organizovaní,riadení a fin. zabezp. súťaží detí a žiakov skôl a šk. zariad. v r. 2022
25/2022
800,00 € Základná škola Jilemnického ulica 204/11 Dunajská Streda Regionálny úrad školskej správy v Trnave
8. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 118/1
D1-118/1
0,00 € free-zona s.r.o. Obec Nižná Slaná
8. December 2022
Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytnutí dotácie na činnosť sttrediska zimnej údržby
659/2022
0,00 € Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. Mesto Partizánske
8. December 2022
Dodatok č.1
51/2022/3
0,00 € Obec Dolné Strháre Mondis s.r.o.
8. December 2022
Dodatok č.1
51/2022/2
0,00 € Obec Dolné Strháre Ing. František Belov
8. December 2022
Dodatok č.1
51/2022/1
0,00 € Obec Dolné Strháre Mariana Kortišová
8. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
64/2022
40,00 € KST VIBRAMA MALACHOV Obec Malachov
8. December 2022
Servisná podpora
OBJ_518_2022
14 664,00 € SLOVAKODATA, a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
8. December 2022
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 296/2022
296/2022
0,00 € Adrián Benedikovič, Martina Benedikovičová Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb
1SprO/905/2022
13 500,00 € Pow-en a.s. Okresný súd Stará Ľubovňa
8. December 2022
Kúpna zmluva č. NI/1-718/2022/SPU
NI/1-718/2022/SPU
1 860,60 € BIOTECH s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
8. December 2022
Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve
OSTN Spr 1167_22
0,00 € Základná organizácia OZJ pri OS Trenčín Okresný súd Trenčín
8. December 2022
Zmluva o dielo
Spr. 741/2022
100 900,00 € BB HEATING s.r.o. Krajský súd v Banskej Bystrici
8. December 2022
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
164/2022
100,00 € Petra Dominková Slovenský filmový ústav
8. December 2022
Zmluva o vykonávaní upratovacích a čistiacich prác uzatvorená podľa § 269 ods.2 zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
Spr/593/2022
18 880,00 € TERAVAS, s.r.o. Okresný súd Galanta
8. December 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. VHÚ4-42/2022
VHÚ-4-42/2022
0,00 € Vojenský historický ústav Obec Vyšný Komárnik
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom Inovačnej poukážky a inovačného poradenstva
Z_IP_SK2_122_0079
10 025,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Nemak Slovakia s.r.o.