Centrálny register zmlúv

Ministerstvo životného prostredia SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2023
ZMLUVA O DIELO č. 18/2023/1.14.1
18/2023/1.14.1
5 748,00 € TWG-energo, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
1. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
14/2023/1.8
192 073,60 € Slovak Development Institute, n.o. Ministerstvo životného prostredia SR
29. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí služieb na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnou stavbou Stabilizačný násyp Handlová na rok 2023
70/2023/5.2
29 815,20 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š.p. Ministerstvo životného prostredia SR
23. Máj 2023
Zmluva o nájme
3/2023/1.14.2
19 500,00 € Výskumný ústav vodného hospodárstva Ministerstvo životného prostredia SR
23. Máj 2023
Zmluva o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením č. 68/2023/7.8, č. MIRRI SR 750/2023
68/2023/7.8
Doplnená
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
22. Máj 2023
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
173/2023/1.14.1
0,00 € Mgr. Roman Naništa Ministerstvo životného prostredia SR
17. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
877/2023
109 173,84 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia SR
16. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 104/2023/7.2 uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
104/2023/7.2
32 000,00 € Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia Ministerstvo životného prostredia SR
16. Máj 2023
Zmluva o poskytnutní prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE pre programové obdobie 2014-2020
45/2023/7.7
321 751,00 € Bratislavské regionálne ochranárske združenie Ministerstvo životného prostredia SR
16. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.: OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP1-NN9-Z044
OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP1-NN9-Z044
10 000,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo životného prostredia SR
15. Máj 2023
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
152/2023/1.14.1
0,00 € Mgr. Marián Hletko Ministerstvo životného prostredia SR
15. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
15/2023/1.8
580 358,64 € AEVIS n.o. Ministerstvo životného prostredia SR
12. Máj 2023
Dohoda o pridelení služobného motorového vozidla do trvalej starostlivosti a o zverení služobného motorového vozidla do používania
143/2023/1.14.1
0,00 € Mgr., Mgr. art. Jana Žjak Kamenická, PhD. Ministerstvo životného prostredia SR
12. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
383/2022/1.8
212 193,20 € AUTOLANC s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
12. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
4/2023/1.8
518 045,62 € DO FÉNIX Snina Ministerstvo životného prostredia SR
4. Máj 2023
DOHODA O SPOLUPRÁCI A O ÚHRADE PAUŠÁLNYCH NÁHRAD v nadväznosti na nomináciu zástupcov školy na aktivitu pre rozvoj bilaterálneho partnerstva pri realizácii projektov tzv. NORWAY EDUCLIMA STUDY TOUR pre základné a stredné školy organizované MŽP SR ako spr
MŽP SR BF- NST 108/2023/7.7
3 560,00 € Gymnázium Andreja Sládkoviča Ministerstvo životného prostredia SR
4. Máj 2023
DOHODA O SPOLUPRÁCI A O ÚHRADE PAUŠÁLNYCH NÁHRAD v nadväznosti na nomináciu zástupcov školy na aktivitu pre rozvoj bilaterálneho partnerstva pri realizácii projektov tzv. NORWAY EDUCLIMA STUDY TOUR pre základné a stredné školy organizované MŽP SR ako spr
MŽP SR BF- NST 109/2023/7.7
3 560,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Ministerstvo životného prostredia SR
4. Máj 2023
DOHODA O SPOLUPRÁCI A O ÚHRADE PAUŠÁLNYCH NÁHRAD v nadväznosti na nomináciu zástupcov školy na aktivitu pre rozvoj bilaterálneho partnerstva pri realizácii projektov tzv. NORWAY EDUCLIMA STUDY TOUR pre základné a stredné školy organizované MŽP SR ako spr
MŽP SR BF- NST 110/2023/7.7
3 560,00 € Gymnázium, Mládežnícka 22 Ministerstvo životného prostredia SR
4. Máj 2023
DOHODA O SPOLUPRÁCI A O ÚHRADE PAUŠÁLNYCH NÁHRAD v nadväznosti na nomináciu zástupcov školy na aktivitu pre rozvoj bilaterálneho partnerstva pri realizácii projektov tzv. NORWAY EDUCLIMA STUDY TOUR pre základné a stredné školy organizované MŽP SR ako spr
MŽP SR BF- NST 122/2023/7.7
3 560,00 € Základná škola, Nábrežná 845/17 Ministerstvo životného prostredia SR
3. Máj 2023
DOHODA O SPOLUPRÁCI A O ÚHRADE PAUŠÁLNYCH NÁHRAD v nadväznosti na nomináciu zástupcov školy na aktivitu pre rozvoj bilaterálneho partnerstva pri realizácii projektov tzv. NORWAY EDUCLIMA STUDY TOUR pre základné a stredné školy organizované MŽP SR ako spr
MŽP SR BF- NST 120/2023/7.7
3 560,00 € Gymnázium Partizánske Ministerstvo životného prostredia SR