Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/2525/I/FMFI/DEK
70 200,00 € EKO - SERVIS LM, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
15. November 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/2523/I/FMFI/DEK
52 965,72 € DevelopNet, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12. November 2021
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O VYUŽITÍ VÝSLEDKOV RIEŠENIA PROJEKTU
Z/2021/2510/XI/FMFI/DEK
0,00 € ROPLASS, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12. November 2021
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O VYUŽITÍ VÝSLEDKOV RIEŠENIA PROJEKTU
Z/2021/2513/XI/FMFI/DEK
0,00 € Ing. Gabriela Juricová AGRIA Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
8. November 2021
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
ČZ/2021/2457/III/FMFI/OCOZ
31 864,31 € Up Déjeuner, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. November 2021
Dohoda o realizaci stáže (hostování) z projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016170 Zkvalitnéní a Inovace Prípravy budoucích učitelu na MUNI
Z/2021/2415/XIV/FMFI/DEK
0,00 € Masarykova univerzita, Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28. Október 2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o spoločnom vedecko-vývojovom pracovisku
D/2021/2362/XIV/FMFI/DEK
10 600,00 € Indícia, n.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
27. Október 2021
DOHODA O PREDDAVKOVÝCH PLATBÁCH NA ROK 2022
RD/2021/2343/III/FMFI/DEK
271 600,00 € Bratislavská teplárenská, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
25. Október 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/2326/I/FMFI/DEK
100,00 € RNDr. Juraj Jašík, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21. Október 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/2308/I/FMFI/DEK
150,00 € prof. RNDr. František Krčma, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
19. Október 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/2268/I/FMFI/DEK
17 770,20 € DevelopNet, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
15. Október 2021
Čiastková zmluva č. k Rámcovej dohode č. RD/2018/1029/III/RUK/OVO
ČZ/2021/2234/XIV/FMFI/OCOZ
5 670,02 € PUERTA s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
15. Október 2021
ZMLUVA 0 NÁJME uzatvorená v zmysle ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a prísl. ust. Obchodného zákonníka číslo: ABO- 164809/1/2021
Z/2021/2253/IV/FMFI/DEK
396,20 € Messer Tatragas, spol. s r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6. Október 2021
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
RD/2021/2169/III/FMFI/OCOZ
32 486,75 € Up Déjeuner, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
22. September 2021
ZMLUVA O NÁJME
Z/2021/1975/IV/FMFI/DEK
369,20 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
22. September 2021
Zmluva o spolupráci na riešení projektu č. APVV-20-0111
Z/2021/1989/IX/FMFI/DEK
30 000,00 € Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vie Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21. September 2021
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2021/1974/IV/FMFI/DEK
14,40 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
14. September 2021
Kooperačná zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu APVV-20-0425
Z/2021/1876/XIII/FMFI/DEK
55 200,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
13. September 2021
Dohoda o hosťovaní
Z/2021/1873/XIV/FMFI/DEK
0,00 € Jean Paul Zerafa Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
13. September 2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0353
Z/2021/1875/XIII/FMFI/DEK
169 986,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky