Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo 839/2023
931/2023
128 498,65 € SPORT NITRA s.r.o. Mesto Šala
6. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku KŽP-PO4-SC411-2023-80/CWX7
896/2023
77 324,65 € Ministerstvo životného prostredia SR Mesto Šala
6. December 2023
Zmuva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa
924/2023
213,30 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
6. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
925/2023
341,28 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
6. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
926/2023
213,30 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
30. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
898/2023
81 186,40 € INEX - Hausgarden s.r.o. Mesto Šala
29. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
895/2023
15 000,00 € Občianske združenie JUVAMEN Mesto Šala
29. November 2023
ZMLUVA č. 230530 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
897/2023
205 555,51 € Environmentálny fond Mesto Šala
27. November 2023
Nájomná zmluva
687/2023
303,00 € Káras Marián Mesto Šala
24. November 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
878/2023
742,00 € Základná organizácia Združenie maďarských rodičov Základná škola s materskou školou Mesto Šala
24. November 2023
Z M L U V A č. 230530 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230530 08U02
205 555,51 € Environmentálny fond Mesto Šaľa
23. November 2023
Dodatok č. 4 k Zmuve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
859/2023
107,42 € Súkromná materská škola Mesto Šala
23. November 2023
Zmluva o prevode práv a povinností zo Zmluvy o výpožičke č. 162/2020
851/2023
0,00 € Tánczosová Milena Mesto Šala
22. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
808/2023
0,00 € Horňáková Marianna, Ing. - M&P Hobby Mesto Šala
22. November 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
103711/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Šaľa
21. November 2023
Zámenná zmluva
857/2023
0,00 € Techagra RV Ziharec spol. s r.o. Mesto Šala
20. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodaní tovarov s montážou
877/2023
82 793,33 € MegaLan Consulting, s. r. o. Mesto Šala
20. November 2023
Dohoda o ukončení zmluvy
870/2023
0,00 € Kozlík Tomáš, Ing. Mesto Šala
15. November 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
578/2023
990,00 € KOOR, s. r. o. Mesto Šala
13. November 2023
Zmluva o dielo
867/2023
181 422,07 € SO-MA s. r. o. Mesto Šala