Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2023
Zmluva o odbornej garancii a poradenstve
419/2023
300,00 € Kozaňák Valentín Mesto Šala
30. Jún 2023
Zmluva o odbornej garancii a poradenstve
421/2023
300,00 € Majeský Marek, Doc., ArtD. Mesto Šala
29. Jún 2023
Dohoda o postúpení práv a povinností
398/2023
0,00 € SYNKLAD, s.r.o. Mesto Šala
28. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci v rámci projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce
435/2023
0,00 € Implementačná agentúra MP,SVaR Mesto Šala
28. Jún 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve č. 9/2023
363/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Mesto Šala
24. Jún 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
353/2023
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Povodie dolného Váhu, odštepný závod Mesto Šala
23. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
403/2023
0,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
23. Jún 2023
Dodatok č. 1 k dohode o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia
400/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Mesto Šala
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
412/2023
500,00 € HŠK Legends Šaľa, o. z. Mesto Šala
23. Jún 2023
Rámcová dohoda o poskytnutí telekomunikačných služieb mobilného operátora
433/2023
26 000,00 € Orange Slovensko,a.s. Mesto Šala
23. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľov elektriny mimo domácnosti
404/2023
0,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
23. Jún 2023
Návrh poistnej zmluvy
434/2023
3,14 € Generali Poisťovňa Mesto Šala
21. Jún 2023
Nájomná zmluva
349/2023
331,92 € Športovo strelecký klub Mesto Šala
20. Jún 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Šaľa,EKN 1313/102, EKN 1314/112, EKN 1314/212, EKN 1421/8, EKN 1425/4, LV č. 7369 z dôvodu realizácie stavby "Revitalizácia lesoparku - SO 05 Pr
1100/2023-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Šaľa
16. Jún 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
377/2023
1 300,00 € Regitko Miroslav, Mgr. Art Mesto Šala
16. Jún 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
377/2023
1 300,00 € Regitko Miroslav, Mgr. Art Mesto Šala
15. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodaní tovarov s montážou č. 269/2023
397/2023
0,00 € MegaLan Consulting s. r. o. Mesto Šaľa
15. Jún 2023
Licenční a podlicenční smlouva
362/2023
100,00 € Národní filmový archív Mesto Šala
15. Jún 2023
Príkazná zmluva
350/2023
250,00 € Habo Viliam Mesto Šala
15. Jún 2023
Príkazná zmluva
350/2023
250,00 € Habo Viliam Mesto Šala