Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Hromadná licenčná zmluva SOZA - Svetový deň censtovného ruichu
2803/2023
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nitra
26. September 2023
Dodatok k zmluve o poskytnutí služby
2798/2023
0,00 € Mgr.art. Zuzana Novotová Godálová Mesto Nitra
25. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. j. 1844/2022 zo dňa 16.09.2022
2757/2023
0,00 € BAUMANN Nitra s.r.o. Mesto Nitra
25. September 2023
lnteraktívne tabule s príslušenstvom pre MS v zriad‘ovatel‘skej pósobnosti mesta Nitra
2738/2023
0,00 € ITSK, s.r.o. Mesto Nitra
25. September 2023
Poskytnutie dotácie - Deň Architektúry v Nitre 2023
1913/2023
2 000,00 € Mesto Nitra ZAN
25. September 2023
Prenájom KD Dražovce - "workshop zhotovovania kytíc"
2625/2023
8,00 € Mesto Nitra Jednota dôchodcov na Slovensku MO č. 4 Nitra – Dražovce
25. September 2023
Zmluva o dielo - Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina, SO 04-01 Železničný priechod pre cyklistov a chodcov
2691/2023
233 970,48 € TSS GRADE, a.s. Mesto Nitra
25. September 2023
Prenájom KD Dražovce - "stretnutie členov"
2758/2023
10,00 € Mesto Nitra Jednota dôchodcov na Slovensku MO č. 4 Nitra – Dražovce
25. September 2023
Zmluva o dielo
2800/2023
11 941,40 € Kaptah s.r.o. Mesto Nitra
25. September 2023
Spolupráca na realizácii podujatia - Spoznajme a zblížme sa s komunitou v Nitre
2756/2023
0,00 € Mesto Nitra Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
2709/2023
28,00 € Naďa Červeňanská Mesto Nitra
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
2710/2023
28,00 € Simona Gránska Mesto Nitra
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
2713/2023
28,00 € Natália Melová Mesto Nitra
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
2711/2023
28,00 € Simona Smutná Mesto Nitra
22. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve 1355/2021 o bezplatnom mobilnom zbere odpadov - použitých kuchynských olejov
2730/2023
0,00 € MEROCO, a.s. Mesto Nitra
22. September 2023
Zmluva o výpožičke
2578/2023
0,00 € Mesto Nitra USD Lučenec s.r.o.
22. September 2023
Prenájom KC Zobor - "oslava"
2632/2023
230,00 € Mesto Nitra Ing. Lucia Števanková
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí transferu
2671/2023
1 493,70 € Mesto Nitra Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
22. September 2023
Prenájom KC Zobor - "Výstava ovocia, zeleniny, hrozna a kvetov"
2759/2023
18,00 € Mesto Nitra Zoborský spolok záhradkárov Nitra
22. September 2023
Výpožička KC Janíkovce - "pravidelný krúžok anglického jazyka pre deti MŠ"
2786/2023
0,00 € Mesto Nitra Materská škola Okružná - Janíkovce