Centrálny register zmlúv

Obec Madunice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2024
ZMLUVA o poskytnutí peňažného daru
ZM_3_2024
300,00 € FidelityTrade, s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava 7 Zmluvy, Obec Madunice
9. Január 2024
ZMLUVA o uskutočnení vystúpenia
ZM_2_2024
200,00 € Klub spoločenského tanca LA LUNA Zmluvy, Obec Madunice
9. Január 2024
ZMLUVA o poskytnutí peňažného daru
ZM_1_2024
1 500,00 € HOPI SK s. r. o., Bratislavská 83, 902 01 Pezinok Zmluvy, Obec Madunice
13. Október 2023
Zmluva o nájme č. 363/C165 uzavretá podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2011
ZM_159_2023
40,00 € Anna Fusková Zmluvy, Obec Madunice
14. December 2023
Zmluva o nájme č. 96/B101 uzavretá podľa §663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2011
ZM_196_2023
40,00 € Labošová Mária Zmluvy, Obec Madunice
27. December 2023
Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
ZMB_199_2023
0,00 € 3W Slovakia, s.r.o., Melčice Lieskové 589, 91305 Melčice Lieskové Zmluvy, Obec Madunice
20. December 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
ZM_198_2023
0,00 € RAMINAJA s. r. o., Jána Hollého 51/32, 922 42 Madunice Zmluvy, Obec Madunice
14. December 2023
Zmluva o nájme č. 136/B143 uzavretá podľa §663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2011
ZM_197_2023
20,00 € Ivana Ružanská Zmluvy, Obec Madunice
12. December 2023
ZMLUVA č. 08 / 2023 o vykonávaní prác v oblasti BOZP v objektoch organizácie
ZM_195_2023
0,00 € Ing. Dušan Petrovič, Sihotská ul. 15, 920 01 Hlohovec Zmluvy, Obec Madunice
8. December 2023
Zmluva o nájme č. 154-1/B174 uzavretá podľa §663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2011
ZM_194_2023
40,00 € Marta Polačiková Zmluvy, Obec Madunice
8. December 2023
Zmluva o nájme č. 154/B173 uzavretá podľa §663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2011
ZM_193_2023
20,00 € Marta Polačiková Zmluvy, Obec Madunice
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA (uzatvorená v zmysle § 74 a § 80 písm. h, bod 1 zák. č. 448/2008 Z.z. sociálnych službách v znp.)
ZM_192_2023
0,00 € Marta Kabátová Zmluvy, Obec Madunice
28. November 2023
ZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 700/B6/2023 uzatvorená podľa § 663, 685 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade s úst. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších pr
ZM_189_2023
0,00 € Dubovská Martina Zmluvy, Obec Madunice
29. November 2023
ZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 701/C8/2023 uzatvorená podľa § 663, 685 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade s úst. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších pr
ZM_191_2023
0,00 € Várady Mário Zmluvy, Obec Madunice
29. November 2023
Zmluva o nájme č. 133/B148 uzavretá podľa §663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2011
ZM_190_2023
40,00 € Daniela Oríšková Zmluvy, Obec Madunice
28. November 2023
Zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku
ZM_188_2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany Zmluvy, Obec Madunice
27. November 2023
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
ZM_187_2023
0,00 € Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluvy, Obec Madunice
27. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci v rámci nár. projektu NIVAM
ZM_186_2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava Zmluvy, Obec Madunice
24. November 2023
ZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 700/B7/2023 uzatvorená podľa § 663, 685 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade s úst. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších pr
ZM_185_2023
0,00 € Žuffa Michal, Žuffová Iveta Zmluvy, Obec Madunice
23. November 2023
KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov
ZM_184_2023
851,30 € Vančová Veronika Zmluvy, Obec Madunice