Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 47KSTA002722
178/2023
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
26. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
172/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jozef Lipovský, Cintorínska 655/1, 068 01 Medzilaborce
26. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo ZM_SEP-IMRK2-2017-001062 zo dňa 10. augusta 2017, názov projektu: „Rekonštrukcia KC na Zámočníckej ulici v Medzilaborciach“, kód projektu v ITMS2014+: „31206
174/2023
0,00 € Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6,8, 816 43 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
26. Október 2023
Zmluva o zverení majetku mesta Medzilaborce do správy č. 2/2023
175/2023
123 996,59 € Základná škola Dunovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
26. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
176/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Žurkovská, Čabiny 6, 067 02 Čabiny
26. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 0014428
177/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova č. 24, 851 01 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
20. Október 2023
Zmluva o spolupráci
171/2023
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 6, 814 55 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
20. Október 2023
Záväzné zmluvné podmienky realizácie predmetu projektu
170/2023
112 147,79 € Rastislav Mucha RAMSTAV, Laborecká 57, 066 01 Humenné Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00138/2023
102,01 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Iveta Galandová, Podhorská 1975/58, 069 01 Snina
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00131/2023
86,30 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Nestorová, Ševčenkova 712/33, 068 01 Medzilaborce
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00132/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Helena Kurillová, gen. Svobodu 130/17, 068 01 Medzilaborce
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00133/2023
174,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Andrej Rusín, Laborecká 229/3, 068 01 Medzilaborce
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00134/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Margita Vaniková, Duchnovičova 474/9, 068 01 Medzilaborce
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00135/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Viera Labiková, kpt. Nálepku 442/22, 068 01 Medzilaborce
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00136/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Marta Hnatičová, kpt. Nálepku 931, 068 01 Medzilaborce
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00137/2023
174,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jana Lukačiková, Komenského 124, 068 01 Medzilaborce
18. Október 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 8006SVLL031120
165/2023
0,00 € UNION zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
18. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
169/2023
95 000,00 € Miestna akčná skupina MAS LABOREC, o.z., Krásny Brod 69, 06801 Krásny Brod Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
18. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 20-000161252PO20
167/2023
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
18. Október 2023
Zmluva o poskytnutí mimoriadneho návratného vkladu
168/2023
10 000,00 € Miestna akčná skupina MAS LABOREC, o.z., Krásny Brod 69, 06801 Krásny Brod Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce