Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-243-01186
23-243-01186
Doplnená
2 850,00 € Spoločnosť Istvána Cornidesa Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
7. November 2023
Zmluva č. 2300084 o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, pracovnej zdravotnej služby a elearningu
Zmluva č. 2300084 o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, pracovnej zdravotnej služby a elearningu
Doplnená
4 200,00 € BOZPO, s.r.o. Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
7. November 2023
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
40/138-01/2023 K NR SR
Doplnená
112 800,00 € Lukáš Luknár Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
7. November 2023
Kúpna zmluva č. 6468/2023/LSR
6468/2023/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ VLARO s.r.o.
7. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Z202310924_Z
Doplnená
12 739,16 € Stredoslovenská energetika a.s. Hlavný banský úrad
7. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 061BB540038
061BB540038
Doplnená
50 000,00 € Ján Bariak Pôdohospodárska platobná agentúra
7. November 2023
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/124-01/2023 K NR SR
Doplnená
165 440,00 € Samuel Kuruc Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
7. November 2023
Kúpna zmluva
852023
Doplnená
29 923,00 € Obonyová Barbora rod. Gáborová Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
7. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-CLLD-X266-512-003-003
Doplnená
18 944,12 € Mesto Šahy Občianske združenie Ipeľ - Hont
7. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
406/2023
Doplnená
0,00 € Gavalda Ondrej Divadelný ústav
7. November 2023
Zmluva o spolupráci č. 0201/0029/23 na riešenie úloh vyplývajúcich zo Zmluvy o združení prostriedkov
UPJŠ - 623/2023
Doplnená
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave konajúca v mene združenia Slovenská univerzitná a priemyselná edukačná platforma Európskej batériovej akadémie skrátene „SKEBA“ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
273/2023-2060-3220-694
Doplnená
7 800,00 € Mgr. Martin Benikovský – APEIRON Ministerstvo hospodárstva SR, v mene ktorého koná Slovak Business Agency
6. November 2023
Zmluva o nájme
190/2023
Doplnená
14,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) ErPak,s.r.o. (nájomca)
6. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú v zariadení pre seniorov neverejným poskytovateľom v rozpočtovom roku 2023
PFP_014/2023
Doplnená
856,02 € Služby pre seniorov, n. o. Mesto Galanta
6. November 2023
Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností dvoch prevádzkovateľov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov v spojení so Zmluvou o distribúcii pitnej vody z verejného vodovodu na účely jej ďalšej dodávky konečným spotrebiteľom č. ZDV/3/40301/2023/BVS
139/2023
Doplnená
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Marianka
6. November 2023
Zmluva o spolupráci
135/2023/MSA
Doplnená
200,00 € Pohronské osvetové stredisko Múzeum vo Svätom Antone
6. November 2023
Zmluva číslo A/166/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Lúčka-Cintorín Lúčka
A/166/2023
Doplnená
100,00 € Obec Lúčka Iveta Hrabčáková
6. November 2023
Zmluva číslo A/153/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Lúčka-Cintorín Lúčka
A/153/2023
Doplnená
100,00 € Obec Lúčka Marta Mizeráková
6. November 2023
Zmluva číslo A/199/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Lúčka-Cintorín Lúčka
A/199/2023
Doplnená
10,00 € Obec Lúčka Marta Mizeráková
6. November 2023
Zmluva o dielo č. 301023
301023
Doplnená
62 375,20 € VAROX s.r.o. Obec Kráľ