Centrálny register zmlúv

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú.: Gemer, za účelom realizácie, prevádzky a údržby stavby "Kanalizácia a ČOV Obce Gemer"
103/2024-BB
19,80 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Gemer
1. Marec 2024
Zmluva na dodávku povrchovej vody na priemyselné využitie z OM Vodná stavba Nováky
100/2024-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Xella Slovensko, spol. s.r.o.
1. Marec 2024
Zmluva na dodávku povrchovej vody na priemyselné využitie z OM Vodná stavba Nováky
99/2024-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik PORFIX - pórobetón, a.s.
1. Marec 2024
Zmluva o dielo - Odber a rozbor vypúšťaných odpadových vôd na prítoku, na odtoku a z úpravne vody v šachte OP13
98/2024-PR
7 651,51 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Kechnec
1. Marec 2024
Nájomná zmluva - Zmluva o prenájme Štiepkovača, Typ ARB150MT26
91/2024-BB
125,00 € Zeppelin SK s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1. Marec 2024
Dodatok č. 3/č.1/2024 k Zmluve o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (Z SKATV605/ŠR)
85/2024-PR
20 092,05 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
1. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Ružomberok, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "SO 06 Dažďová kanalizácia - zmena stavby"
104/2024-PN
1 900,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Poliklinika Ružomberok, s.r.o.
29. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Veľký Kolačín, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "SO 02 - Príjazdová komunikácia a spevnené plochy"
101/2024-PN
1 900,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Rezidencia Kolačín, s. r. o.
29. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú.: Staré Mesto, z dôvodu realizácie budúcej oprávnenej stavby "BYTOVÝ DOM STUDNIČKA"
102/2024-BA
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik STUDNIČKA DEVELOPMENT s.r.o.
29. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby - ZDS, a.s., "IS a komunikácia IBV Pilcové "
2728/2023-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Mníchova Lehota
28. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Dolná Poruba, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Premostenie vodného toku - Teplička" v obci Dolná Poruba
96/2024-PN
200,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Veronika Surmáková
28. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Nová Lesná, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Rodinný dom Jergygray, Nová Lesná"
97/2024-KE
200,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Bc. Jerguš Šuca
27. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Veľká Lomnica, z dôvodu realizácie budúcej oprávnenej stavby "Novostavba rodinného domu s prístupovou komunikáciou, premostením Skalnatého potoka a rozšírením inžinierskych sietí v obci Veľká Lomni
92/2024-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Martin Šimon a Ing. Hana Šimon
27. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 2115/2023-KE zo dňa 13.09.2023 - k.ú. Hozelec a Stráže pod Tatrami
93/2024-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mário Vyšňan a Jana Vyšňanová
27. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Gabčíkovo, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Rekonštrukcia a dostavba výskumnej stanice juh Gabčíkovo"
94/2024-BA
200,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Národné lesnícke centrum
27. Február 2024
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno - k.ú. Švošov
95/2024-PN
1 453,34 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
27. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby - k.ú.: Bašovce, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "IBV Bašovce, VNK, DTS, NNK"
2727/2023-PN
2 000,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Investor: Obec Bašovce, Oprávnený z vecného bremena: Západoslovenská distribučná, a.s.
25. Február 2024
Dodatok č. 3 - predĺženie doby nájmu
2726/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Peter Gužík
25. Február 2024
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností - k.ú. Ľubotice, koryto VT Ortášsky potok
2725/2023-KE
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
25. Február 2024
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností - k.ú. Veľký Horeš, koryto Južného Plešianskeho kanála
51/2024-TV
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik