Centrálny register zmlúv

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Jún 2023
Poskytovanie služby "Zberná jazda" na Povodí Hrona, odštepný závod, Povodí horného Váhu, odštepný závod, Povodí Bodrogu, odštepný závod
914/2023-PR
0,00 € Slovenská pošta, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
8. Jún 2023
Dohoda o vyplatení finančnej náhrady za užívanie pozemku bez zmluvného vzťahu- k.ú. Nové Hony, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v období od 01.01.2020 do 31.12.2022 pod vodnou nádržou Veľké Dravce
912/2023-BB
316,56 € Gabriel Ferencz SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
8. Jún 2023
Dohoda o vyplatení finančnej náhrady za užívanie pozemku bez zmluvného vzťahu- k.ú. Ožďany, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov za obdobie 01.01.2020 - 31.12.2022. pod VN Ožďany
899/2023-BB
643,83 € Anna Urbanová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
8. Jún 2023
Dohoda o vyplatení finančnej náhrady za užívanie pozemku bez zmluvného vzťahu - k.ú. Ožďany, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov za obdobie 01.01.2020 - 31.12.2022. pod VN Ožďany.
897/2023-BB
643,83 € Jana Líšková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
8. Jún 2023
Kúpna zmluva - k.ú. Opatová, Lučenec, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod úpravou a pobrežnými pozemkami vodohospodársky významného vodného toku Krivánsky potok
877/2023-BB
6 567,87 € Ing. Ján Beňo SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
8. Jún 2023
Dodatok k Zmluve na odber povrchovej vody na pitné účely - z OM Vodárenská nádrž Turček, cena za 1m3 odobratej povrchovej vody je 0,134 EUR bez DPH
896/2023-RK
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
8. Jún 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Spišská Nová Ves, na parcele EKN 73583/2, LV č. 10379 z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Lávka pre peších ponad rieku Hornád, Starosaská ulica, Spišská Nová Ves"
876/2023-KE
300,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Spišská Nová Ves
8. Jún 2023
Nájomná zmluva - k.ú. Nové Hony, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod VN Veľké Dravce v celkovom rozsahu 2282 m2
913/2023-BB
141,48 € Gabriela Babková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
8. Jún 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
911/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Miloš Ačjak
8. Jún 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Nižný Orlík, zriadenie vecného bremena na parcele CKN 1838, LV č. 823 z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "MČOV a odkanalizovanie RD s. č. 91"
875/2023-KE
200,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Marián Gmitter; MUDr. Jarmila Gmitterová
8. Jún 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
910/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Alojz Uhrinec
8. Jún 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
909/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Štefan Árvai
8. Jún 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
908/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Jozef Babarík
8. Jún 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
907/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ondřej Babuljak
8. Jún 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
906/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Jaroslav Baják
8. Jún 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
903/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Štefan Balyo
8. Jún 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
905/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Naďa Bálintová
8. Jún 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
902/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Štefan Bazso
8. Jún 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
901/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Bc. Dalibor Koščál
8. Jún 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
900/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Bc. Martin Moravanský