Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Jún 2024
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
CBU_030/2024
50,00 € Adam Marián Mestská časť Košice - Šaca
25. Jún 2024
Zmluva o bežnom účte
Z - 18/2024
0,00 € Prima banka Slovensko a. s. Obec Blesovce
25. Jún 2024
nájom za hrobové miesto
ZML.2024/01/4325
8,00 € Technické služby mesta Bytča Petruľák Vladimír
25. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/4/2024
6,00 € Obec Veľká Čierna Mária Rybáriková
25. Jún 2024
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30600/DoNVB-069/2024/Tomášovce/1190/2591/SO655,660,678
9,97 € Miroslava Zapletalová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
25. Jún 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 281/2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 281/2022
1 065,95 € ZANDER, s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. Jún 2024
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 11/OFaR/2024
D 11/OFaR/2024
0,00 € ARRIVA Nové Zámky, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
25. Jún 2024
Zmluva o dielo č. 7/20/2024/LSR
3701/2024/LSR
31 432,36 € Rolta, s.r.o LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer
25. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 86/2022-STT
86/2022-STT
810,00 € Dr. habil.PaedDr. Beáta Dobay, PhD. Univerzita J. Selyeho
25. Jún 2024
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55150794
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Radoslav Jozef Hašuľ
25. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB: Zabezpečenie zhodnotenia/zneškodnenia nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu, k. ú. Glabušovce, okres Veľký Krtíš
CPBB_ZM_047-2024_2024
10 789,92 € ENVIRING s.r.o., Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
25. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie číslo M0010/HU/2024 uzatvorená v zhode s ust. § 5 a § 6 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n .p. (ďalej aj „zákon č. 474/2005 Z. z.“), § 8a zákona č. 523/2004
M0010/HU/2024
4 542,50 € Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója –Szövetsége Únia slovenských organizácií v Maďarsku-Združenie Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
25. Jún 2024
Zmluva o službách registratúry
GEN_273/2024
11 694,00 € F.M. Servis s.r.o. Mesto Zlaté Moravce
25. Jún 2024
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30600/DoNVB-009/2024/Tomášovce/1190/2591/SO660
6,21 € Ján Badinka Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
25. Jún 2024
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.Z2024158_Z
107/2024
0,00 € Roche Slovensko, s.r.o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
25. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 74/2022-STT
74/2022-STT
810,00 € RNDr. Zuzana Árki, PhD. Univerzita J. Selyeho
25. Jún 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/25/54X/9
7 911,18 € Bc. Ľubomíra Baďurová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
25. Jún 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/27/54X/6
6 369,24 € Veronika Sarvašová - JASLIČKY HVIEZDIČKA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
25. Jún 2024
Zmluva o dielo č. 24040226
Zmluva o dielo č. 24040226
110 705,34 € Metrostav DS a.s. Obec Marcelová
25. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 473/2024
473/2024
1 900,00 € Expulso, s.r.o. Mesto Žilina