Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Predmetom zmluvy je suchý, chladený a mrazený potravinový tovar z produktového katalógu
OP/2023/00433128
0,00 € Hossa family, s.r.o. Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
1. December 2023
Zmena postupníka
OP/2023/00433120
0,00 € Audit Accounting, s.r.o. Obec Mlynčeky
1. December 2023
Nájomná zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Varín, Nezbudská Lúčka, "Vážska cyklodopravná trasa, úsek Varín - Nezbudská Lúčka"
2553/2023-PN
170,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Žilinský samosprávny kraj
1. December 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností - k.ú. Ťapešovo
2566/2023-RK
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1. December 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností - k.ú. Veľké Košecké Podhradie
2568/2023-PN
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1080000043
170,00 € Marianum Anna Kováčová
1. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000909
210,00 € Marianum Ing. PhD. Martin Bakoš
1. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/4190000351
34,00 € Marianum Jana Miklánková
1. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Chtelnica, z "Kanalizácia splaškových vôd obce Chtelnica - Stavba č. 2-5. etapa - SO 01 Verejná stoková sieť
2526/2023-PN
200,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Chtelnica
1. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Trenčianske Biskupice, zriadenie vecného bremena na parcele CKN 1183/3, LV č. 1662
2527/2023-PN
83,33 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Martina Firit
1. December 2023
Dohoda - k.ú. Chvalová, dohoda o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade
2531/2023-BB
36,72 € Stredosovenská distribučná, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1. December 2023
Dohoda - k.ú. Kendice a k.ú. Petrovany, dohoda o náhrade za obmedzenie v užívaní
2533/2023-KE
6,80 € Orange Slovensko, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Kvakovce, zriadenie vecného bremena na parcele CKN 2384/1, LV č. 51
2536/2023-KE
200,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Janko Janev a manželka Anna Janevová
1. December 2023
Dodatok - k.ú. Kostiviarska, Dodatok č. 2 - oprava chyby
2542/2023-BB
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mgr. Michal Polovka Ing. Patra Gálusová Ján Chromek
1. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Dedinka pri Dunaji "Nová Dedinka, Kanalizácia a ČOV"
2551/2023-BA
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Nová Dedinka
1. December 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností - k.ú. Kamienka
2557/2023-KE
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1. December 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností - k.ú. Prešov
2563/2023-KE
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1. December 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností - k.ú. Soľ
2562/2023-KE
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1. December 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností - k.ú. Viničky a Borša
2561/2023-KE
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1. December 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností - k.ú. Nižný Lánec
2560/2023-KE
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik