Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2023
Zmluva č. 12/2023/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Zmluva č. 12/2023/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
12 447,00 € Laura, združenie mladých – stredisko Trnava Trnavský samosprávny kraj
7. Február 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. R /312/2023-2026/18/05
1142-2023-LSR
504 333,60 € LES- Indro s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
7. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1680SP/UNB/2022
5 000,00 € Mária Krausová, DiS Univerzitná nemocnica Bratislava
7. Február 2023
Dodatok č. 5 ku zmluve A-631-5-2008-TOPSET
Dodatok č. 5 ku zmluve A-631-5-2008-TOPSET
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Holumnica
7. Február 2023
Zmluva o spolupráci vysokej školy a zdravotníckeho zariadenia pri zabezpečovaní praktickej výučby študentov zdravotníckych študijných odborov
ZML 00093/2023 RE
160 000,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok -fakultná nemocnica Katolícka univerzita v Ružomberku
7. Február 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
501/509/2022/ZZ
210 500,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Hlinická 1147, Bytča v zastúpení TEZAR, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
7. Február 2023
Zmluva č. 10/2023/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Zmluva č. 10/2023/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
12 447,00 € Rodinný detský domov n. o. Trnavský samosprávny kraj
7. Február 2023
Rámcová dohoda na výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení a elektrických staníc zvn a vvn - oblasť 5
2022-0034-1121210
825 792,00 € SLS - servis lesy stráž, s. r. o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
7. Február 2023
fotovoltická elektráreň
00036/2023/GMMHLM-1
720,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Gymnázium M. M. Hodžu
7. Február 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č.RA-SNCA/20197574
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
7. Február 2023
Kontrakt č. 341/2022/6.1
341/2022/6.1
265 950,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
7. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods.7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2023
1320/2023-M_ODFSS
52 416,00 € Mesto Trenčín Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
7. Február 2023
Dodatok č. 1 Ku zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom
ZML - 2023/06
0,00 € Marius Pedersen, s. r. o. Obec Jakubova Voľa
7. Február 2023
DODATOK č. 1 k Zmluve o spolupráci v oblasti výroby veternej energie
1/2022
0,00 € Obec Kunešov Kunešov Wind s. r. o.,
7. Február 2023
Zmluva o praktickej výučbe
ZML 00092/2023 RE
200,00 € ZDRAVSTAV, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
7. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2023
1545/2023-M_ODFSS
1 131 060,00 € TOLERANCIA22 n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
7. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb GPS monitoringu
Z-HM/024-2022/300
1 548,00 € QADRA PLUS s.r.o. Hydromeliorácie, š.p.
7. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1251/22
5 000,00 € Mgr. Karolína Huňačková Widz Fakultná nemocnica Trenčín
7. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o vedení účtovníctva, personálnej a mzdovej agendy a o spracúvaní osobných údajov
-CRZ-
0,00 € Mesto Stropko Základná škola
7. Február 2023
o najme nebytoveho priestoru
-CRZ-
0,00 € Zdenka Pavlikova nar. 15.10.1992 bytom Hrnciarska 1618/ 40 09101 Stropkov ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov