Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu pre dôchodcov č. NZ/192/2021/D
2022003345
0,00 € Gdovinová Valéria Mesto Košice
9. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022205
30,00 € Obec Nižný Hrabovec Viera Janočková
9. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/29/010/114
0,00 € Občianske združenie 'Za dôstojný život' Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
9. December 2022
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - Michal Pavelka
0,00 € Obec Závod Michal Pavelka
9. December 2022
Dodatok k zmluve o pripojení
383/2022
0,00 € Minet Slovakia s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Vranov nad Topľou
9. December 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-84/2022/E-SMŠ
Z-84/2022/E-SMŠ
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves
9. December 2022
Zmluva o spolupráci
ZML-2022/1-1374:191006
0,00 € Základná škola Bojná Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
9. December 2022
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/1418/2022/5488
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Rastislav Šeliga
9. December 2022
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/1367/2022/5671
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Emília Grubárová
9. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 1085/2022 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
24851/2022-M_ODPD
1 000,00 € TOLERANCIA22 n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
9. December 2022
Zmluva uzatvorená dňa 08.12.2022 za účelom uloženia vodovodnej a kanalizačnej prípojky k stavbe "Polyfunkčný dom na Bazovej ulici" na pozemku reg. C-KN parc. č. 21864/1 a pozemku reg. E-KN parc. č. 10131/302 v k.ú. Nivy.
286507502200
499,57 € GEFAMIN, spol. s r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
9. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Dodatok 1/2023
0,00 € FÚRA s.r.o. OBEC GRIBOV
9. December 2022
Darovacia zmluva
2517/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ján Kondás
9. December 2022
Zmluva na realizáciu reklamy
142022
200,00 € COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Základná škola s materskou školou, Ul. 1. mája 3, Báhoň
9. December 2022
FURA-Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FURA
Z/2022/033
0,00 € FURA s.r.o. Obec Ložín
9. December 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o úvere č.400/362/2021
55-026/2022
26 170,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Krnča, Októbrová 500
9. December 2022
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20195818
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Dolná Lehota
9. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 1065/2022 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
22893/2022-M_ODPD
3 840,00 € Humanus, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
9. December 2022
Zmluva o spolupráci
ZML-2022/1-1361:191006
0,00 € Základná škola s materskou školou Radošina Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
9. December 2022
Rámcová dohoda na vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia
88/2022
11 760,00 € Ready For Call s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja