Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2023
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu
22/2023
0,00 € SBA - B&T GROUP, s.r.o. Obec Údol
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
162023
126,00 € BUBLINA o. z. Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci v súlade so schémou č. SA.102808 štátnej pomoci na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat v znení Dodatku č. 4
711526/2023
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnohospodárske družstvo Tokajík, Nižná Olšava
8. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní tlmočníckych služieb
ZTL 2/2023
0,00 € Mgr. Andrej Ivanič Hlavný banský úrad
8. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2023
R-3933/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Empty AR Corp k.s.
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2022/2023 číslo zml 44/STT-OUT/KA131
ZML-2023/1-900:191006
0,00 € prof. PhDr. Viera Kurincová, CSc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci č. 23021001
45/2023/01
0,00 € CARTA Slovakia, s.r.o. Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši - Jégého Dolný Kubín
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci v súlade so schémou č. SA.102808 štátnej pomoci na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat v znení Dodatku č. 4
711501/2023
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov
8. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2022-79/CUS9
KZP-PO4-SC411-2022-79/CUS9
25 537,20 € COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci v súlade so schémou č. SA.102808 štátnej pomoci na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat v znení Dodatku č. 4
711101/2023
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. PAPS, s.r.o.
8. Jún 2023
Kúpna zmluva 2/2023
4/2023
577,50 € Michal Holienka, Adela Holienková Obec Demandice, 935 85 Demandice 236
8. Jún 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z/2023/1157/II/RUK/OCOZ
D/2023/1310/II/RUK/OCOZ
0,00 € Gratex International, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
8. Jún 2023
ZMLUVA č. Z/238/23/KN o vykonaní previerky dokumentácie integrovaného systému riadenia kvality a environmentálneho manažérstva, o vykonaní auditu pre recertifikáciu zhody systému kvality s normou ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 o dohľadových auditoch pre u
133/2023
0,00 € SGS Slovakia spol. s r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
8. Jún 2023
dodatok k zmluve
62023
0,00 € Slovak Telecom a.s. Základná škola s materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209
8. Jún 2023
Dodatok č. 1 k NZ zo dňa 05.05.2021
270/2023
0,00 € Mesto Púchov Jozef Kršík
8. Jún 2023
Dodatok č. 1 k NZ zo dňa 27.05.2022
271/2023
0,00 € Mesto Púchov Lenka Šimonová
8. Jún 2023
Dodatok č. 1 k NZ zo dňa 06.05.2022
273/2023
0,00 € Mesto Púchov Pavol Gašparík
8. Jún 2023
o poskytovaní služieb komuniukačného ekosystému MUNIPOLIS
389/2023
7 176,00 € MUNIPOLIS s.r.o. Mesto Partizánske
8. Jún 2023
darovacia zmluva
DAR_131/2023
300,00 € Zlúky Ivana Mesto Nováky, MsÚ
8. Jún 2023
Príkazná zmluva
37/2023
0,00 € Mgr. Marián Balog Hornozemplínska knižnica vo Vranov n. T.