Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2023
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov - Orange
182/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Správa majetku mesta Trnava, p.o.
5. Jún 2023
Zmluva o nájme
CPBB_ZM_003-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Branislav Patráš - PATRAS
5. Jún 2023
Zmluva o dielo
45/2023
33 600,29 € LT development Obec Brusno
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 152/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 161/2023
845,00 € doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. Jún 2023
Zmluva o dielo č. 2/2023
2/2023
0,00 € Sanopp s.r.o. Obec Roztoky
5. Jún 2023
Kúpna zmluva na zdravotnícky prístroj
69/2023
0,00 € Bio G, spol. s r.o. Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec
5. Jún 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-BB-VO-139-009/2023
KRHZ-BB-VO-139-009/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Medzibrod
5. Jún 2023
Nájom hrobového miesta č. EV8/642
394/2023
82,00 € Mesto Levice Anna Birčáková
5. Jún 2023
Zmluva o zriadení a zrušení vecného bremena
VB/320/2023/BVS
7 830,00 € Bratislavský samosprávny kraj Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
5. Jún 2023
Zmluva č. 415/2023/ODDO
23-2023
580,00 € Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica 97401 Obec Hodruša Hámre, Dolné Hámre 185, 96661 Hodruša-Hámre
5. Jún 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - VÚC Žilina
82023
0,00 € Obec Podvysoká Žilinský samosprávny kraj
5. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/náj/2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/náj/2023
0,00 € Obec Nová Bystrica Sabína Kuniaková
5. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 13/S/2023 o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží uvedených v Čl. I.
1 - 13/S/2023
669,98 € Základná škola, Školská 10, Malá Ida Regionálny úrad školskej správy, Košice
5. Jún 2023
Dodatok č. 2 k zmluve 2020-2-SK02-KA105-002552
2020-2-SK02-KA105-002552-D2
0,00 € STEP - Society for territorial progress Národný inštitút vzdelávania a mládeže
5. Jún 2023
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy
TOR-2023/2-68-Obc
0,00 € AGRO BILLY s.r.o. Obec Torysa
5. Jún 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
73/2023
0,00 € Zuzana Balanac, Mgr Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
5. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov číslo - 2022-1-SK01-KA131-HED-000056066, Výučba a školenie - 46.
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov číslo - 2022-1-SK01-KA131-HED-000056066, Výučba a školenie - 46.
835,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
5. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML_202300017
ZoNHM_017/2023
0,00 € Edita Šidová Obec Dolné Saliby
5. Jún 2023
Kúpna zmluva č.827380-050/2023/SM-Au
164/34/2023/UP - Železnice Slovenskej republiky
490,00 € Železnice Slovenskej republiky Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Jún 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o správe a prevádzkovaní vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry zo dňa 30.3.2023
026/2023/TVK
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Mesto Trenčín