Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu č. RA-SNCA/20207248
RZ č. 14/2024
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Chtelnica
22. Február 2024
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU PRE MALOODBER č. 1112150
11-419/24
0,00 € Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Národné divadlo Košice
22. Február 2024
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o centrálnom obstarávaní bezhotovostného nákupu pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet
SNPVF-Z/9/2024
0,00 € Slovnaft, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
22. Február 2024
Zmluva o lízingu hnuteľných vecí č. LZC/24/10069
Z/2024/008
232 344,00 € VÚB, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
22. Február 2024
prenájom telocvične
79/2024 NZ/OSEM
0,00 € Mateffy Základná škola, Saratovská 85, Levice
22. Február 2024
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí v k.ú. Veľký Čepčín, okres Turčianske Teplice
03333/2023-OV-0250227/23-00
0,00 € Obec Veľký Čepčín Slovenský pozemkový fond
22. Február 2024
Sponzorská zmluva
C27/2024
160,00 € Gabriela Strhanová Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
22. Február 2024
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí, k.ú. Teplička nad Váhom, okres Žilina
03997/2023-OV-0250245/23.00
0,00 € Obec Teplička nad Váhom Slovenský pozemkový fond
22. Február 2024
Zmluva č. 07/2024 o poskytnutí dotácie na rok 2024
35/2024
9 000,00 € Obec Spišské Bystré Dobrovoľný hasičský zbor Spišské Bystré
22. Február 2024
Zmluva o spolupráci č. 110/2024/OSS
Zmluva o spolupráci č. 110/2024/OSS
0,00 € Regionálne združenie pre rozvoj Banskej Štiavnice a okolia Banskobystrický samosprávny kraj
22. Február 2024
Z M L U V A č. 33/2024/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
33/2024/OSV
91 150,50 € Domov pre seniorov Golden Age, o.z., Ulica Mozartova 6329/9, 917 08 Trnava Žilinský samosprávny kraj
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
VTSÚ-12-52/2024
0,00 € AGEL Clinic s.r.o. Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
22. Február 2024
Zmluva na zber vytriedených odpadov
142024
0,00 € Zariadenie sociálnych služieb Domov Márie Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
22. Február 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1366-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra COLOS, s. r. o.
22. Február 2024
Nájomná zmluva v 12BJ č. 12B/2023 o nájme bytu
12B-2023
0,00 € Tomáš Pittner Obec Hlinné
22. Február 2024
Zmluva o dočasnom užívaní nebytových priestorov
4/2024
0,00 € SAFIRS s.r.o.,, Zarevúca 5039/1C, 034010 Ružomberok Obec Belá, Oslobodenia 183
22. Február 2024
čistenie odlučovačov ropných látok - nájomné byty
22/2024
0,00 € AKS group, s.r.o. Obec Veľké Leváre
22. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105564/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Strekov
22. Február 2024
RÁMCOVÁ DOHODA č. 71/2024, č. 02746/2024
RÁMCOVÁ DOHODA č. 71/2024, č. 02746/2024
61 950,20 € VALIN s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
22. Február 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
46/2024
187,25 € Obec Bernolákovo Lakefood s.r.o.