Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
288/2024/OMM
75,00 € Svetlana Labonová Mesto Vranov nad Topľou
21. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
5091/2020
47,00 € Technické služby mesta Prievidza s.r.o. Irena Šurkalová
21. Máj 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
289/2024/OMM
120,00 € Ján Mockovčiak Mesto Vranov nad Topľou
21. Máj 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
290/2024/OMM
75,00 € Viliam Moskaľ Mesto Vranov nad Topľou
21. Máj 2024
Zmluva o nájme
403/2024
0,00 € Margita Zelinová Mesto Dolný Kubín
21. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. 38/2024 uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
595/2024/SVPS/RLV/38/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice Poľovnícky spolok Bažantnica Malé Ludince
21. Máj 2024
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej (služobnej) cesty
21.mpr-106-131/2024
75,00 € Jaroslava MIKULÍKOVÁ Ministerstvo obrany SR
21. Máj 2024
Zmluva o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR
Z/2024/1009/IX/LF/SS
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
21. Máj 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve 008/2024 - M.Juhásová
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Sirk Mariana Juhásová, Sirk, Železník č. 262
21. Máj 2024
Nájomná zmluva - pozemok parc. C KN č. 525/1, 517/1, k. ú. Južné Mesto - stavba „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa“
2024001667
7 152,00 € Košický samosprávny kraj, Gymnázium, Alejová 1, Košice Mesto Košice
21. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Zmluva o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
0,00 € NATUE-PACK, a.s. Obec Seniakovce
21. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
10/05/2024
268,70 € DOM KULTÚRY V ČADCI Nikola Kondeková
21. Máj 2024
Dohoda o odklade platenia pohľadávky č.p.: SE-OU6-2024/002659-230
SE_ZM_SE-OU6-2024-002659-230_2024
316,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Baláž Mário
21. Máj 2024
DODATOK č. 1 k DOHODE č. 2023-1-SK01-KA131-HED-000114113, Pridelenie dodatočného grantového príspevku ERASMUS+ pre znevýhodnených študentov, Akademický rok 2023/2024
180040/249/2024
100,00 € Ondrej Babík Ekonomická univerzita v Bratislave
21. Máj 2024
ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY O ZABEZPEČENÍ ODBORNÉHO VÝKONU PREVÁDZKY
Zmluva 48/2024
0,00 € B.W.A. Slovakia s.r.o. Hrubý Šúr
21. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 180/2024
180/2024
140,00 € Zajíček Ivan Mestská časť Bratislava - Rača
21. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/23/19B/25-1
0,00 € STAVOPOL TURANY, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
21. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/24/19B/2-1
0,00 € RENOP, spol. s r.o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
21. Máj 2024
Zmluva o akceptácii platobných kariet č. M 70631-01/24
19/2024
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 819 90 Bratislava Obec Uzovský Šalgov
21. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
225/2024/MPRVSR-910
342,00 € Oľga Pastoreková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR