Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
Zmluva o kvalifikačnom vzdelávaní na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca
65/2023 - DPŠ
1 170,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Mgr. Miriama Novotná
24. Marec 2023
Kúpna zmluva č. DZ-78/2023
DZ 78/2023
8 189,17 € Marián Šupa Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
24. Marec 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Dataprojektory s príslušenstvom“
SE_ZM_SE-VO1-2023-003399-005_2023
17 103,50 € Sonnenschein – ITSK Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
24. Marec 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 9/2022
52023
4 245,10 € Základná škola s materskou školou, Jarná ul. Centrum voľného času v Poprade
24. Marec 2023
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu p. Miroslav Lauko
23032023
0,00 € JUDr. Jana Šálková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
24. Marec 2023
Dohoda č. 23/42/054/275 o zabezpečení podmienok vykonávania praxe pre uchádzača o zamestnanie
Dohoda č. 23/42/054/275
0,00 € Úrád práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce Základná škola Michalovce J.A.Komenského 1
24. Marec 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
101/2023
0,00 € Pašuthová Zdenka Divadelný ústav
24. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
24/3/2023
800,00 € Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre Zima s.r.o.
24. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení starostlivosti o odchytené zvieratá a ich umiestnení v útulku SLOBODY ZVIERAT v Piešťanoch zo dňa 30.10.2020
2023008
0,00 € Regionálne centrum SLOBODA ZVIERAT PIEŠŤANY Obec Ratnovce
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
2023/0189
1 164,90 € Centrum voľného času JUNIOR v Bojniciach Trenčiansky samosprávny kraj
24. Marec 2023
Kúpna zmluva
POZ 137/2023
35 400,00 € ULTRAMED s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
24. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
4/2023
13 200,00 € Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Obec Biskupová, 956 07 Biskupová č. 62
24. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 22/03a/2023
031/2023
33 960,00 € Lift Servis Levice s.r.o. Mestské kultúrne stredisko Levice
24. Marec 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 04/2016/SM o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 04/2016/SM o nájme nebytových priestorov
0,00 € Viktória Feňarová Mestská časť Košice-Juh
24. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien
0812305
71 070,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Piešťany
24. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z/2023/618/II/FAF/OCOZ
7 093,08 € ALEZA INTERIER, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Farmaceutická fakulta
24. Marec 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. 032-32/23-26/25/04
002070/2023/LSR
811 849,45 € ZUBOR s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
24. Marec 2023
Zmluva o nájme nájomného bytu
NZ 5223
269,62 € Silvia Moštenická Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., Pekárska 16, Handlová 972 51
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
82/2023
20 000,00 € Fond na podporu umenia Krajské kultúrne stredisko v Žiline
24. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnej pomoci zo dňa 01.12.2020
202101310020-01
36 000,00 € Advokátska kancelária Gallo, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.